Triletna vzgojno izobraževalna ponudba

Triletna vzgojno-izobraževalna ponudba liceja S. Gregorčiča (od slej TVIP) je temeljni
šolski dokument. V njem je prikazana organizacijska struktura, določeni so cilji in metode,
s katerimi namerava šola v naslednjih treh šolskih letih uresničiti svoje poslanstvo in
zastavljeno razvojno vizijo ter tudi s specifičnim izobraževanjem osebja obogatiti svojo
osnovno vzgojno-izobraževalno dejavnost. TVIP za triletje 2019-2021 je nastal v skladu z
organsko zastavljenim razvojnim načrtom, ki je odgovor na letni proces samoevalvacije, s
katerim si šola prizadeva izboljšati svoje šibke točke. TVIP upošteva torej izkušnje iz
preteklih šolskih let, rezultate poročila o samoevalvaciji (RAV), smernice, ki izhajajo iz
razvojnih načrtov (PdM), potrebe dijakov, njihovih družin in širšega okolja.

TVIP predstavlja operativno izhodišče, ki ga v triletju udeleženci v učno-vzgojnem
procesu udejanjajo, preverjajo, dopolnjujejo in nadgrajujejo v okviru smernic, ki jih je dne
17.9.2018 določil ravnatelj. Dokument upošteva značilnosti in cilje posameznih učnih
smeri, kakor jih določa Vzgojni – Kulturni – Poklicni profil dijaka za licejske smeri
(PECUP), kompetenc zaposlenega osebja, okolja, v katerem šola deluje, in finančnih virov,
s katerimi zavod razpolaga.

Dokument je oblikoval zbor učnega osebja na sejah za načrtovanje didaktičnega dela na
začetku šolskega leta in ga dokončno sestavil na plenarni seji dne 19.9.2018. Zavodni svet
ga je odobril na seji dne 22.10.2018.

VIP 2019