Humanistična smer

Vzgojno – izobraževalni proces na humanističnem liceju spodbuja vsestransko intelektualno in kulturno rast dijakov.

Kaj je

Vzgojno – izobraževalni proces na humanističnem liceju spodbuja vsestransko intelektualno in kulturno rast dijakov. Razvija sposobnost poglobljenega razumevanja stvarnosti in spodbuja kritični pristop kot pogoj in jamstvo za učinkovit odgovor izzivom sodobne družbe.

Humanistični licej omogoča globlje spoznanje samega sebe, drugih in širšega družbenega dogajanja, kar ob posledičnem povečanju družbene občutljivosti pripomore k razvoju osebnosti kot celote. V teku petletnega šolanja se bodo dijaki naučili analizirati družbene pojave in oceniti vlogo posameznika v njih. 

Dijaki bodo v skladu z osebnimi nagnjenji in izbirami usvojili znanja in razvili zmožnosti, ki so potrebne za uspešno nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji, za vključitev v svet dela in v družbeno življenje.

Državne smernice za liceje in učni programi posameznih profesorjev določajo učne vsebine posameznih predmetov. Dijaki bodo deležni dodatne vzgojno – izobraževalne ponudbe, preko katere bodo ojačili pridobljeno znanje v razredu s konkretnimi izkušnjami in tako razširili miselna obzorja. Pri izbiri raznih pobud (npr. krajših in daljših ekskurzij, predavanj, ogledov razstav ali gledaliških predstav) učni kader upošteva splošne ministrske smernice humanističnega liceja. 

Učbeniki

Pišite na