Klasični licej

Klasični licej seznanja mlade z izročilom antike, na katerem temeljita moderna evropska civilizacija in humanistična kultura.

Kaj je

Klasični licej seznanja mlade z izročilom antike, na katerem temeljita moderna evropska civilizacija in humanistična kultura. S poglobljeno jezikovno, zgodovinsko in filozofsko pripravo, ki se celovito zliva z znanstvenimi znanji, predmetnik klasičnega liceja izostri čut za zakonitosti jezika in za estetiko ter privzgoji vesten in metodičen pristop do dela. 

Povezovanje med humanističnimi vrednotami izročila in izzivi sedanjosti ter zavest, da se vsa znanja med seboj prepletajo, spodbujata medpredmetni in celostni pristop do učnih vsebin, privzgajata sposobnost samostojnega reševanja kompleksnih problemov, kritično presojo in miselno odprtost do vsakega vedenja ali kulture.

Program klasičnega liceja predvideva v prvem dvoletju usvajanje osnove obravnavanih predmetov in njim primerne učne metode, ki temeljijo na privzgoji in razvoju spretnosti logičnega sklepanja, utrjevanju jezikovnih kompetenc in sistematizaciji znanja.  

V naslednjem dvoletju dijaki poglobijo problemsko obravnavo in razširijo kulturno obzorje z novimi predmeti in znanji. Postopoma izgrajujejo samostojnost v učenju in sposobnost kritične presoje, ki temelji na poglabljanju predelanih vsebin.

Nadgrajevanje znanja je v zadnjem letniku usmerjeno v pripravo na zaključni državni izpit in v izbiro nadaljnje študijske ali življenjske poti.

Ob tradicionalnem predmetnem pouku so nepogrešljiv del učno-vzgojnega procesa predavanja, kulturni dogodki, izleti in ekskurzije, ki dijakom nudijo priložnost za interdisciplinarno uporabo pridobljenih znanj, predvsem pa jim omogočijo, da spoznajo kulturno okolje in prostor, iz katerega izhajajo in v katerem živijo.

Del večletnega učnega programa postavlja v ospredje tudi spoznavanje in vrednotenje prostora, kateremu šola pripada. Zaradi tega dijaki v prvih treh letih obiščejo vsaj tri kulturno- zgodovinsko pomembna prizorišča v bližnji okolici, in sicer: Oglej in Gradež, Vipavsko dolino, Soško dolino, Trst, Kras, Čedad in Benečijo. V četrtem in petem letniku pa klasični licej namenja pozornost spoznavanju osrednjega slovenskega prostora. 

V luči spoznavanja svetovno pomembnih umetniških in kulturnih središč klasični licej nudi možnost, da si dijaki na večdnevnih izletih ogledajo dve kulturno in umetniško pomembni italijanski mesti ali deželi, eno srednjeevropsko prestolnico, eno zahodno evropsko prestolnico. En izlet je praviloma posvečen antiki. 

Letno si dijaki ogledajo tudi odmevnejšo razstavo v naši ali bližnjih deželah in umetniško razstavo v mestu.

Učbeniki

Pišite na