logo della Repubblica italiana

TRILETNA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNA PONUDBA 2022-2025

Triletna vzgojno-izobraževalna ponudba liceja S. Gregorčiča (odslej TVIP) je temeljni šolski dokument.

Opis

Triletna vzgojno-izobraževalna ponudba liceja S. Gregorčiča (odslej TVIP) je temeljni šolski dokument. V njem je prikazana organizacijska struktura šole ter so določeni cilji in metode, s
katerimi namerava šola v naslednjih treh šolskih letih uresničiti svoje poslanstvo in razvojno vizijo ter s ciljnim izobraževanjem osebja obogatiti vzgojno-izobraževalno dejavnost. TVIP za
triletje 2022-2025 sloni na razvojnem načrtu, ki izhaja iz letne samoevalvacije in s katerim si šola prizadeva izboljšati šibke točke. TVIP upošteva torej izkušnje iz preteklih šolskih let,
izsledke poročila o samoevalvaciji (RAV), smernice, ki izhajajo iz razvojnih načrtov (PdM), potrebe dijakov, njihovih družin in širšega okolja.
TVIP je operativni plan, ki ga udeleženci v učno-vzgojnem procesu v triletju udejanjajo, preverjajo, dopolnjujejo in nadgrajujejo v okviru smernic, ki jih je na seji učnega zbora dne
1/09/2022 določil ravnatelj. Dokument upošteva značilnosti in cilje posameznih učnih smeri, kakor jih določa Vzgojni – Kulturni – Poklicni profil dijaka za licejske smeri (PECUP),
kompetence zaposlenega osebja, okolje, v katerem šola deluje, in finančne vire, s katerimi razpolaga zavod.
Dokument je oblikoval zbor učnega osebja na sejah za načrtovanje didaktičnega dela v šolskem letu 2021/22 ter na začetku šolskega leta 2022/23 in ga odobril na seji 18.10.2022.
Zavodni svet ga je odobril na seji dne 29.10.2022.

Priponke

TVIP_2022-2025

pdf - 895 kb