ŠOLA ZA PONOSNE, SAMOZAVESTNE IN USPEŠNE

Na licejskem polu Gregorčič-Trubar poudarjamo, da se v življenju ne učimo le za oceno in maturo, ampak zato, ker je učenje življenjska potreba...

Avatar utente

da Urednik Spleta

Personale tecnico

0

ŠOLA ZA PONOSNE, SAMOZAVESTNE IN USPEŠNE

 

Kaj ponujamo:

 • vsestranski razvoj in osebnostno rast,
 • s spoštljivim odnosom in zgledom gradimo skupaj prijetno, ustvarjalno in varno učno okolje,
 • kvalitetno izobrazbo,
 • dijak/dijakinja se bo ob koncu šolanja lahko vpisal/a na vse visoke in univerzitetne študijske programe tako v Sloveniji kot tudi v Italiji.

 

Profil dijaka ob koncu šolanja

Samostojno razmišljujoči državljan, vpet v čezmejno kulturno in gospodarsko okolje, dobro obvlada vsaj tri jezike; kritičen raziskovalec, odgovoren in aktiven menedžer samega sebe, sposoben reševati probleme in usposobljen za timsko delo; uporabnik informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

 

Učenje za življenje 

Na licejskem polu Gregorčič-Trubar poudarjamo, da se v življenju ne učimo le za oceno in maturo, ampak zato, ker je učenje življenjska potreba, ki bistveno pripomore k osebni rasti posameznika. 

Profesorski kader verjame, da je vsak dijak samostojna in neponovljiva osebnost s svojim znanjem, značajem, lastnostmi in učnimi stili. Zato se s številnimi zanimivimi učnimi dejavnostmi trudi spodbujati razvoj individualnih sposobnosti in interesov.

V središču vzgojno–izobraževalnega procesa je dijak, ki se uči učiti. 

 

Značilnosti licejskega šolanja

Bistvo licejskega šolanja je pridobitev čim bolj širokega znanja, ki naj bi dijake temeljito pripravilo za uspešno nadaljnje šolanje na univerzi. Licejski pol uresničuje svoje poslanstvo s kvalitetnimi učnimi programi. Naravnanost splošne licejske izobrazbe in usmeritev pri delu z mladimi se odraža v geslu: »Šola po meri dijaka, šola priložnosti, šola povezovanja

 

Učno okolje

Didaktično delo poteka v funkcionalnih tehnološko opremljenih razredih in sodobnih laboratorijih za informatiko (novi računalniki za dijaško uporabo, opremljeni s suite Office in Adobe ter hitro internetno povezavo), fizikalnem laboratoriju ter laboratoriju kemije in biologije. Šola razpolaga z bogato knjižnico s strokovno in leposlovno literaturo. Ob lepem vremenu potekajo učne ure na odprtem na udobnih klopeh, ki se nahajajo na šolskem dvorišču.

 

VZGOJNA PONUDBA

 

Vpeti v evropski proces izobraževanja po kompetencah

Vse smeri licejskega pola upoštevajo evropske smernice o učenju in izobraževanju po kompetancah. Slednje uvajajo sistem izobraževanja, ki temelji na novih standradih usvajanja kurikularnih vsebin, novih učnih in raziskovalnih ciljih ter novih didaktičnih strategijah, kot so določene v uradnih listinah izobraževalne politike EU. 

 

Vzgojno–izobraževalno ponudbo bogatijo različni projekti, prireditve, predavanja iz literarnih, zgodovinskih in družbenih tem, jezikovna tekmovanja, tečaji računalniškega opismenjevanja, priprave na izpit ECDL, športne dejavnosti, poučne ekskurzije in večdnevna poučna potovanja.

 

Učne poti za pridobivanje tranzverzalnih kompetenc in usmerjanje

Zakon o Dobri šoli je vzgojno izobraževalno ponudbo obogatil tudi z obvezno izkušnjo IZMENJAVE ŠOLA–DELO, ki ga je zakon št. 145 iz dne 30. decembra 2018 preimenoval v Učne poti za pridobivanje transverzalnih kompetenc in usmerjanje. Zakon določa obvezno število devetdesetih ur, ki so razporejene v drugem bieniju in petem letniku in so del rednega kurikularnega pouka.

Projekt presega tradicionalni staž in se pri nas uveljavlja kot didaktična metoda, ki temelji na pristopu učenja ob delu. Dijakom v času izvajanja projekta sledita notranji in zunanji mentor, razredni svet pa pripravi vzgojno izobraževalni projekt. V teku triletja se dijakovi rezultati zbirajo v posebnem portfolju. 

 

Kaj pridobijo dijaki v petletju licejskega šolanja?

 • široko splošno kulturo, ki jim odpira poti v svet;
 • razgledanost in pripravo za izbiro katerekoli univerzitetne smeri;
 • možnost razvijanja svoje ustvarjalnosti in svojih interesov.

 


NAŠE SMERI

 

HUMANISTIČNI LICEJ SIMONA GREGORČIČA

 

Vzgojno–izobraževalni proces na HUMANISTIČNEM liceju se osredotoča na spodbujanje intelektualne in kulturne rasti dijakov, na razvijanje njihovega poglobljenega razumevanja stvarnosti in kritičnega pristopa k izzivom sodobne družbe.

Kaj nudi šolanje na HUMANISTIČNEM LICEJU?

 • Temeljito splošno izobrazbo na jezikovnem, humanističnem in znanstvenem (matematično – naravoslovnem) področju 
 • Razčlenjeno mrežo znanj in sposobnosti, pridobljenih pri preučevanju človeka in družbe iz zornih kotov različnih znanosti. 
 • Ključ do boljšega razumevanja sveta in človeškega življenja.

 

ZNANSTVENI LICEJ SIMONA GREGORČIČA – opcija uporabne znanosti

ZNANSTVENI LICEJ nudi dijakom sredstva za učinkovito soočanje z zahtevami spreminjajoče se družbe, da bodo lahko kos njenim izzivom tako s profesionalnega kot kulturnega vidika. Obenem nudi možnost pridobivanja kritičnega in samostojnega pristopa, ki je vsekakor potreben za plodno vključevanje v čedalje bolj kompleksno in tehnološko obarvano družbo.

ZNANSTVENI LICEJ je šola, ki dijaku zagotavlja:

 • uravnovešeno splošno izobrazbo;
 • kulturno širino;
 • temeljna znanja in metode, ki so tipične za znanstvene predmete.

 

KLASIČNI LICEJ PRIMOŽA TRUBARJA

KLASIČNI LICEJ seznanja mlade z antično kulturo, ki je temelj evropske civilizacije. V iskanju novih ustvarjalnih ravnovesij med vrednotami izročila in izzivi bodočnosti privzgaja v dijaku kritično razumevanje in odprtost do vsakega znanja in do neponovljivih dragocenosti človekovega duha.

Značilnosti izobraževanja na KLASIČNEM LICEJU:

 • široka splošna kultura, v kateri se tradicija zahodne civilizacije spaja z izzivi moderne znanosti;
 • sistematična metoda dela, ki jo dijaki usvojijo ob filološkem branju obravnavanih besedil;
 • sposobnost reševanja problemov, ki temelji na teorizaciji in abstrakciji;
 • kritičen pristop, ki dijaku omogoča nadaljnje samostojno učenje