Vizija šole

Iz našega poslanstva izhaja tudi razvojna vizija zavoda, ki postavlja v ospredje gojenje identitete v goriškem bogatem večkulturnem prostoru.

Želimo, da se naši dijaki naučijo misliti lokalno in delovati globalno. Prepričani smo namreč, da moramo mladim nuditi korenine (identiteto) in gojiti v njih sposobnost, da mislijo drugače, da so v globalnem svetu s svojim originalnim pristopom kos izzivom moderne družbe.

Iz našega poslanstva izhaja tudi razvojna vizija zavoda, ki postavlja v ospredje gojenje identitete v goriškem bogatem večkulturnem prostoru.

Želimo, da se naši dijaki naučijo misliti lokalno in delovati globalno. Prepričani smo namreč, da moramo mladim nuditi korenine (identiteto) in gojiti v njih sposobnost, da mislijo drugače, da so v globalnem svetu s svojim originalnim pristopom kos izzivom moderne družbe.

Prav zaradi tega naša vzgojno izobraževalna ponudba namenja veliko pozornosti vzgoji čuta pripadnosti. Eno izmed šolskih ključnih projektnih področij je namreč odkrivanje teritorija in identite. To opravljamo s projekti, ki vodijo v odkrivanje lokalne zgodovine in kulture, z gojenjem slovenskega jezika tudi v okviru natečajev, ki jih prireja Republika Slovenija, s spoznavanjem slovenskega prostora in Furlanije Julijske krajine, z vrednotenjem naravnega in krajinskega bogastva teritorija, ki leži na meji med Vzhodom in Zahodom, med Srednjo Evropo ter Sredozemljem.

Profesorji slovenščine in zgodovine v okviru svojih učnih načrtov posvečajo posebno pozornost spoznavanju zgodovine Slovencev v Italiji in v Sloveniji, njihovi kulturni, literarni in naravni dediščini, profesorji naravoslovja pa skrbijo, tudi s specifičnimi projekt, kot je botanični vrt, za odkrivanje naravnega bogastva in biodiverzitete, ki je za naš prostor značilna.

Smo slovenska šola v Italiji, torej utrjujemo znanje slovenskega jezika in gojimo ljubezen do slovenske kulture, ker smo prepričani, da le tako lahko nudimo našim dijakom dodatne možnosti, da se uveljavijo v goriškem mešanem medkulturnem prostoru.

Naš vzgojni poseg je naravnan v grajenje mostu med slovenskim in italijanskim svetom. To uresničujemo s projekti čezmejnega medšolskega sodelovanja, s podpisom partnerstva z Univerzo v Novi Gorici in s spodbujanjem izmenjav šola/delo tudi v čezmejni dimenziji, kar odpira dijakom možnosti za bodoče zaposlovanje tudi v sosednji državi.

Glede odnosa do okolja, ki nas obdaja, posvečamo v svoji vzgojno izobraževalni ponudbi, v skladu z zakonskimi predpisi, veliko pozornost sodelovanju z društvi in kulturnimi ustanovami, ki delujejo v okviru slovenske narodne skupnosti v Italiji in z organizacijami, ki delujejo v luči grajenja mostov med državo Slovenijo in Italijo.

Dijake spodbujamo k temu, da se vključijo v mednarodne projekte, ker smo prepričani, da so take izkušnje priložnost, da dijaki v stiku z drugimi kulturami doživijo pomembno osebno rast in bolje spoznajo same sebe.

Na področju znanja pripravljamo naše dijake za vključevanje tako v slovenski kot tudi v italijanski visokošolski izobraževalni sistem.

S specifičnimi projekti spodbujamo dijake k prevzemanju državljanske odgovornosti in jih vzgajamo v duhu civilizacijskih vrednot, ki izvirajo iz evropske kulturne tradicije. Bistvenega pomena je promocija projektov, ki imajo v ospredju vzgojo k spoštovanju in sodelovanju, sprejemanju drugačnosti, gojenju medsebojne strpnosti, spoštovanju človekovih pravic in temeljnih osebnih svoboščin, h katerim spada tudi pravica do rabe lastnega jezika.