4. Slovenščina

Opis vsebin

Med romantiko in realizmom: Jurčičev Deseti brat, Kersnikovi začetki slovenskega realizma, Gregorčičeva življenjskoizpovedna lirika; Aškerčeve balade in romance. (10 ur) Evropska nova romantika, dekadenca, simbolizem. ( 2uri) Slovenska moderna (kulturnozgodovinski okvir). (2 uri)

Ocenjevanje:

Poznavanje argumenta bom preverila predvsem z ustnim spraševanjem, ocenjevanjem domačih izdelkov (poročilo o prebrani knjigi, pisna simulacija maturitetne naloge).

Nazaj