3. slovenščina

Opis vsebin

Predromantika in romantika v Evropi(1 ura). Orfejski in prometejski motiv v Prešernovi poeziji (6 ur); vplivi rimske lirike na Prešerna (8ur).

Ocenjevanje:

Preverila bom poznavanje argumenta predvsem z ustnim spraševanjem, a tudi z ocenjevanjem domačih izdelkov (eseji, simulacije maturitetnih nalog, pisna poročila o prebranih knjigah).

Nazaj