2. SLOVENŠČINA

Opis vsebin

Renesansa (Don Kihot, Hamlet) - 2 uri, Razsvetljenstvo in klasicizem (Moliere) - 2 uri, Med razsvetljenstvom in romantiko (Goethejeva lirika in dramska pesnitev Faust) -2 uri, Romantika ( Heine, Hugo, Andersen, Poe) - 3 ure, Realizem (Madame Bovary, Zločin in kazen) - 3 ure, nove struje fin de siecla (Baudlaire) - 1ura.
Pri naštevanju ur sem upoštevala samo tiste sinhrone. Razlago snovi so dijaki dobivali preko avdio- in videoposnetkov, na videolekcijah smo v glavnem komentirali in vrednotili literarna besedila.

Ocenjevanje:

Poznavanje obravnavanih vsebin bom preverjala s sprotnimi vprašanji (v pisni obliki in ustno na videolekcijah), z ocenjevanjem domačega dela (pisanje esejev na obravnavane tematike), z enim sumativnim ustnim preverjanjem maja meseca.

Nazaj