3. Naravoslovje

Opis vsebin

Marec: snov in agregatna stanja snovi. Homogene in heterogene zmesi ter čiste snovi: elementi in spojine. Raztopine, suspenzije in emulzije. Priprava zmesi. 3 ure.
April: struktura atoma, izotopi, ioni, periodni sistem elementov, skupine v periodnem sistemu. 4 ure.
Maj in junij: zakoni kemije, kemijske formule in nomenklatura molekul. Relativna atomska masa, relativna molekulska masa in molska masa, množina snovi in mol, kemijske reakcije in energija. 5 ur.

Ocenjevanje:

V času zdravstvene emergence ocenjujem domače naloge, kvize, kratke raziskave, poročanja na video lekcijah. Slednje združujem po tri in srednjo vrednost vpišem kot formativno oceno v e-dnevnik. Znanje preverjam tudi z napovedanimi spraševanji. Pri ocenjevanju upoštevam redno oddajo nalog, znanstveno terminologijo, kvaliteto in poglobljenost ter napredovanje v kompetencah. Osrednji element ocenjevanja je tudi sodelovanje na video srečanjih. Ocene vpisujem v e-register. Pri končnem ocenjevanju mislim upoštevati: uspeh prvega polletja, ocene tekočega polletja pred zdravstveno emergenco in pridobljene ocene v času emergence.

Nazaj