5. Naravoslovje

Opis vsebin

Med videolekcijami v mesecu marcu so dijaki s pomočjo elektronskih prosojnic predavali o interdisciplinarnem vozlišču z naslovom Od neskončno majhnega do neskončno velikega. V marcu in aprilu smo tudi obravnavali učni enoti EKOSISTEMI (zgradba in delovanje ekosistema, biomi, podzemeljski, urbani in vodni ekosistemi) ter PRETOK ENERGIJE IN KROŽENJE SNOVI V EKOSISTEMU (primarna in sekundarna proizvodnja, pretok energije, kroženje vode, ogljika, kisika in dušika). Dijaki so tudi pripravili raziskave o podnebnih spremembah in različnih oblikah onesnaževanja okolja. Nekateri so jih že predstavili, ostali jih bodo v naslednjih lekcijah. V mesecu maju bomo v skladu z zasedenostjo dijakov še poglobili nekatere vidike učne enote VARSTVO OKOLJA IN NARAVE (obnovljivi in neobnovljivi viri energije, vplivi onesnaževaja na okolje, bioakumulacija, čista voda in čistilne naprave, onesnaženost ozračja, biopestrost kot vrednota).

Ocenjevanje:

Predstavitve o vozlišču sem že ocenila. Ob koncu predstavitev bom ocenila tudi raziskave o onesnaževanju okolja in podnebnih spremembah, ki so odraz samostojnega dela in osebne interpretacije učne snovi iz ekologije. Pri ocenjevanju bom upoštevala tudi govorni nastop in splošne jezikovne kompetence, ki so jih pridobili v teku šolanja.

Nazaj