4. Naravoslovje

Opis vsebin

Med videolekcijami v marcu in aprilu so dijaki s pomočjo elektronskih prosojnic predavali o izkušnji na stažu. Razvili so tudi interdisciplinarno vozlišče o valovanju. V ostalih štirih lekcijah smo zaključili učno enoto ZGRADBA IN LASTNOSTI OGLJIKOVODIKOV (elektrofilna substitucija) in začeli učno enoto ZGRADBA IN LASTNOSTI HALOGENIRANIH OGLJIKOVODIKOV (formule, lastnosti in nastanek halogeniranih ogljikovodikov). V mesecu maju bomo zaključili omenjeno učno enoto (nukleofilna substitucija, eliminacija vodikovega halogenida).
V preostalih lekcijah, ki bodo še na voljo v mesecu maju, bomo predvidoma obravnavali del učne enote ZGRADBA IN LASTNOSTI ORGANSKIH KISIKOVIH SPOJIN in sicer: pregled organskih kisikovih spojin, funkcionalna izomerija, fizikalne lastnosti organskih kisikovih spojin, eliminacija vode, nastanek etrov.

Ocenjevanje:

Predstavitve in ppt izdelke o stažu in vozlišču sem ocenila. Ocenila sem tudi pisno produkcijo med videolekcijo v zvezi z učno enoto ZGRADBA IN LASTNOSTI OGLJIKOVODIKOV (elektrofilna adicija, nomenklatura aromatskih spojin, elektrofilna substitucija). Za ostali učni enoti (ZGRADBA IN LASTNOSTI HALOGENIRANIH OGLJIKOVODIKOV in ZGRADBA IN LASTNOSTI ORGANSKIH KISIKOVIH SPOJIN) je predvidena še vsaj ena pisna produkcija med videolekcijo v obliki reševanja vaj.

Po potrebi bom izvedla tudi pisno popravljanje negativnih ocen.

Nazaj