4. Matematika

Opis vsebin

POSPLOŠITEV KOTNIH FUNKCIJ NA POLJUBNE KOTE
mera kotov v radianih, kotomerski krog, pozitivni in negativni koti, koti večji od polnega kota, definicija sinusa in kosinusa s koordinatami točk na kotomerski krožnici, spreminjanje predznaka kotnih funkcij pri prehajanju iz prvega v višje radiante, periodičnost kotnih funkcij, adicijski izreki, funkcije dvojnega in polovičnega kota, poenostavljanje trigonometričnih izrazov, trigonometrične enačbe, grafi kotnih funkcij in vpliv spreminjanja kotnih parametrov, inverzne kotne funkcije, sinusov in kosinusov izrek in reševanje poljubnih trikotnikov. (deloma že obravnavno Aprila)

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE V PRAVOKOTNEM TRIKOTNIKU
kratka zgodovina trigonometrije, definicije kotnih funkcij v pravokotnem trikotniku, osnovne trigonometrične zveze, funkcije komplementarnih kotov, izpeljava kotnih funkcij za kote 30, 45 in 60 stopinj, razreševanje pravokotnih trikotnikov s pomočjo žepnega računala.

Ocenjevanje:

1) Domače delo: ocenjuje se urejenost, preglednost in pravilnost vaj ter točnost pri oddajanju domačih nalog, tako, kot določa rok oddaje.
Ocena domačega dela šteje 25% končne ocene.

2) Sodelovanje na videolekcijah: ocenjuje se frekvenca prisotnosti, odzivnost, sodelovanje s postavljanjem smotrnih vprašanj in podajanjem pravilnih odgovorov pri reševanju nalog na videolekcijah. Odsotnosti dijakov zaradi težav pri internetni povezavi se ne upoštevajo.
Ocena iz sodelovanja na videolekcijah šteje 25% končne ocene.

3) Pisno preverjanje: dijakom se med preverjanjem dodeli prva naloga, za katero imajo 15 minut časa za reševanje ter pravilno oddajo (dijak nalogo poslika ter jo priloži na Google Classrom), nato sledita še druga ter tretja naloga, ki jo rešijo po istem časovnem modelu. Pri vsaki zamudi v oddaji se končni ocene odšteje 5%, razen v primeru, da ima dijak vidne težave z internetno povezavo.
Vsaka naloga je ocenjena s 100 točkami, popravljeno nalogo dobi dijak na Google Classromu. Končna ocena pisnega preverjanja je povprečje ocen dodeljenih pri treh nalogah.
Pisno preverjanje ne traja več kot 45 min, razen v primeru, da imajo dijaki težave z internetno povezavo.
Ocena pisnega preverjanja šteje 50% končne ocene.

Nazaj