2. MATEMATIKA

Opis vsebin

5.g in II.H
Učne enote Čas (razporeditev po mesecih) Preverjanje
SISTEMI 1. stopnje: utrjevanje postopkov reševanja sistemov in reševanja problemov z nastavljanjem sistemov. konec FEBRUARJA, zečetek MARCA Formativno preverjanje s postavljanjem vprašanj med srečanji, pregled in ocenjevanje domačih nalog
OPISNA STATISTIKA:
osnovni statistični pojmi (znak, populacija, enota, vzorec); vrste statističnih opazovanj, faze statistične raziskave. Urejanje podatkov v tabele (porazdelitev frekvenc, absolutna, relativna in odstotna frekvenca, kumulative; širina in sredina razreda). Grafično prikazovanje statističnih podatkov (frekvenčni kolač, paličasti diagram, histogram, frekvenčni poligon). Pokazatelji srednje vrednosti (navadna in tehtana aritmetična sredina, modus in mediana). Pokazatelji razpršenosti (variacijski razmik, varianca in standardni odklon). Vaje z uporabo Excela. MAREC/APRIL Formativno preverjanje s postavljanjem vprašanj med srečanji, pregled in ocenjevanje domačih nalog, pisno preverjanje
RADIKALI: realna števila; definicia in lastnosti n-tega korena; invarjantna lastnost; operacije z radikali (množenje, deljenje, potenciranje prenos iz korena in pod koren, seštevanje); racionalizacija korenov. Izrazi in enačbe z iracionalnimi koeficienti. Potence z racionalnim eksponentom. MAJ/ JUNIJ Formativno preverjanje s postavljanjem vprašanj med srečanji, pregled in ocenjevanje domačih nalog, pisno preverjanje

Ocenjevanje:

- sprotno in redno preverjanje za pridobivanje povratnih informacij v zvezi z razumevanjem predelane snovi (pri vsakem srečanju)
- pregled in ocenjevanje domačih izdelkov (točnost, natančnost, popolnost, izvirnost, berljivost in preglednost izdelka, oddajanje nalog v učilnico v predvidenem roku, upoštevanje danih navodil)
- sodelovanje in diskusija med srečanji
- ustno preverjanje s pogovorom med srečanji (poznavanje in razumevanje obravnavanih vsebin, uporaba ustrezne simbologije in terminologije)
- pisno preverjanje - po skupinah, če je razred večji (pravilna uporaba pojmov, računskih postopkov, pravil, obrazcev in izrekov; ustreznost in utemeljenost strategij reševanja; uporaba ustrezne simbologije in terminologije; natančnost, preglednost in berljivost izdelka; časovni rok pisanja in pošiljanja naloge).

Nazaj