1. MATEMATIKA

Opis vsebin

I.H in 4.g
Učne enote Čas (razporeditev po mesecih) Preverjanje
MONOMI: utrjevanje izrazov z monomi - vse operacije z monomi. konec FEBRUARJA, zečetek MARCA Formativno preverjanje s postavljanjem vprašanj med srečanji, pregled in ocenjevanje domačih nalog, pisno preverjanje
POLINOMI: definicija, stopnja polinoma, homogeni polinomi, računanje s polinomi – algebrsko seštevanje, množenje monoma s polinomom, množenje polinoma s polinomom; posebni produkti; reševanje algebrskih izrazov s posebnimi produkti. MAREC/APRIL Formativno preverjanje s postavljanjem vprašanj med srečanji, pregled in ocenjevanje domačih nalog, pisno preverjanje
RAZSTAVLJANJE polinomov MAJ Formativno preverjanje s postavljanjem vprašanj med srečanji, pregled in ocenjevanje domačih nalog, pisno preverjanje
GEOMETRIJA: aksiomatski sistem, osnovni geometrijski pojmi (točka,premica ravnina), definicija, vrste in lastnosti daljice, poltraka, kota; trikotnik.
Uporaba e-ucbenika ter GeoGebre konec MAJA, začetek JUNIJA Formativno preverjanje s postavljanjem vprašanj med srečanji, pregled in ocenjevanje domačih nalog

Ocenjevanje:

- sprotno in redno preverjanje za pridobivanje povratnih informacij v zvezi z razumevanjem predelane snovi (pri vsakem srečanju)
- pregled in ocenjevanje domačih izdelkov (točnost, natančnost, popolnost, izvirnost, berljivost in preglednost izdelka, oddajanje nalog v učilnico v predvidenem roku, upoštevanje danih navodil)
- sodelovanje in diskusija med srečanji
- ustno preverjanje s pogovorom med srečanji (poznavanje in razumevanje obravnavanih vsebin, uporaba ustrezne simbologije in terminologije)
- pisno preverjanje - po skupinah, če je razred večji (pravilna uporaba pojmov, računskih postopkov, pravil, obrazcev in izrekov; ustreznost in utemeljenost strategij reševanja; uporaba ustrezne simbologije in terminologije; natančnost, preglednost in berljivost izdelka; časovni rok pisanja in pošiljanja naloge).

Nazaj