4. Matematika

Opis vsebin

Vaje z eksponentnimi in logaritemskimi enacbami ( marec). Trigonometrija: koti in kotne funkcije. Uporaba trigonometrije pri resevanju vaj v pravokotnem trikotniku ( april-junij).

Ocenjevanje:

Preverjanje procesov ucenja: med videolekcijami in na podlagi domacih vaj, individualnih in skupinskih.
Ocenjevanje usvajanja ucnih vsebin: na podlagi enega sprasevanja in dveh ocen, ki bosta izhajali iz domacega dela ( ena bo upostevala delo do 20. aprila, druga pa od takrat do konca solskega leta ).
Pri dolocanju zakljucne ocene pa bom v vecji meri upostevala oceno I. stirimesecja.

Nazaj