4. MATEMATIKA

Opis vsebin

4. Z
Učne enote Čas (razporeditev po mesecih) Preverjanje
KOMPLEKSNA ŠTEVILA: utrjevanje enačb v množici C; kompleksna števila v eksponentni obliki. konec FEBRUARJA, zečetek MARCA Formativno preverjanje s postavljanjem vprašanj med srečanji, pregled in ocenjevanje domačih nalog, pisno preverjanje
PROSTORNINSKA GEOMETRIJA:
definicija osnovnih geometrijskih pojmov v prostoru (preko e-učbenika); geometrijska telesa: prizma, kvader in kocka, piramida, valj, stožec, krogla (definicija, lastnosti, površina in prostornina). MAREC Formativno preverjanje s postavljanjem vprašanj med srečanji, pregled in ocenjevanje domačih nalog, pisno preverjanje
VEKTORJI:
vektorji v evklidski ravnini, vektorji v kartezijski ravnini; vektorji v koordinatnem sistemu v prostoru (definicije, lastnosti, operacije, pogoj pravokotnosti in vzporednosti) APRIL Formativo preverjanje s postavljanjem vprašanj med srečanji, pregled in ocenjevanje domačih nalog.
KOORDINATNI SISTEM V PROSTORU:
točka in njene koordinate, razdalja dveh točk v prostoru, središče daljice in težišče; ravnina in njena enačba; premica in njene enačbe; medsebojna lega premic, ravnin, premice in ravnine; koti med premicami in ravninami; razdalja med premicami; enačba krogle. APRIL Formativno preverjanje s postavljanjem vprašanj med srečanji, pregled in ocenjevanje domačih nalog, pisno preverjanje
KOMBINATORIKA IN VERJETNOSTNI RAČUN:
osnovni izrek kombinatorike, pravilo vsote. Permutacije, variacije, kombinacije. Binomski izrek.
Elementarni dogodki. Verjetnost dogodka. Vsota dogodkov. Pogojna verjetnost in neodvisni dogodki. Popolna verjetnost in Bayesov obrazec. MAJ/ JUNIJ Formativno preverjanje s postavljanjem vprašanj med srečanji, pregled in ocenjevanje domačih nalog, pisno preverjanje

Ocenjevanje:

- sprotno in redno preverjanje za pridobivanje povratnih informacij v zvezi z razumevanjem predelane snovi (pri vsakem srečanju)
- pregled in ocenjevanje domačih izdelkov (točnost, natančnost, popolnost, izvirnost, berljivost in preglednost izdelka, oddajanje nalog v učilnico v predvidenem roku, upoštevanje danih navodil)
- sodelovanje in diskusija med srečanji
- ustno preverjanje s pogovorom med srečanji (poznavanje in razumevanje obravnavanih vsebin, uporaba ustrezne simbologije in terminologije)
- pisno preverjanje - po skupinah, če je razred večji (pravilna uporaba pojmov, računskih postopkov, pravil, obrazcev in izrekov; ustreznost in utemeljenost strategij reševanja; uporaba ustrezne simbologije in terminologije; natančnost, preglednost in berljivost izdelka; časovni rok pisanja in pošiljanja naloge).

Nazaj