2. latinščina

Opis vsebin

utrjevanje zaimkov s prirejenimi avtorskimi besedili (Feder, basni), participi prezenta, perfekta in futura, pasiv: oblika in prevajanje, nepravilni glagoli eo in fero (morda), civilizacijske vsebine: grški miti

Ocenjevanje:

Upoštevala bom ustno oceno, ki so jo dijaki prejeli v drugem polletju pred prekinitvijo pouka ter eno ustno oceno, ki jo bodo dijaki dobili ob prevajanju stavkov iz slovničnih valj ali sestavkov na koncu glavnih tematskih sklopov. V končno formativno oceno bom vključila tudi sodelovanje pri pouku in rednost oddajanja nalog ter sprotno dokazovanje znanja ob popravi domačih izdelkov.

Nazaj