1. latinščina

Opis vsebin

kazalni zaimki, vprašalni zaimki, 4. in 5. deklinacija, civilizacijske vsebine (zdravljenje v Rimu), utrjevanje s prevajanjem sestavkov; vsaki enoti posvečam praviloma eno uro za razlago in dve ali tri ure za utrjevanje.

Ocenjevanje:

Upoštevala bom ustno oceno, ki so jo dijaki prejeli v drugem polletju pred prekinitvijo pouka ter eno ustno oceno, ki jo bodo dijaki dobili ob prevajanju na koncu glavnih tematskih sklopov. V končno formativno oceno bom vključila tudi sodelovanje pri pouku in rednost oddajanja nalog ter sprotno dokazovanje znanja ob popravi domačih izdelkov.

Nazaj