5. Informatika

Opis vsebin

februar – april:
NUMERIČNA MATEMATIKA 1
Napake in numerično računanje: Napake numeričnih metod, absolutna in relativna napaka.
Računalniška aritmetika: Zapis realnega števila v računalnikovo besedo, standard IEEE 754, prekoračitev in podkoračitev.
Aproksimacija (iterativne metode)
Pregled nekaterih algoritmov za reševanje sledečih problemov in morebitne implementacije:
- izračun števila π;
- izračun kvadratnega korena (babilonski algoritem);
- metode za določitev ničle funkcije:
o bisekcija;
o tangentna (ali Newtonova ali Newton-Raphsonova);
o sekantna
- izračun funkcij sen(x) in cos(x);

april – maj:
INTERNET IN INTERNETNE STORITVE
- Arhitektura omrežij
- Model ISO/OSI
- Omrežje Interneta
- Storitve Interneta
- Temeljni protokoli Interneta:
- IP (naslovi);
- DNS (domenska imena);
- HTTP (hiperbesedila).
maj – junij:
NUMERIČNA MATEMATIKA 2
Aproksimacija (iterativne metode) 2
Pregled nekaterih algoritmov za reševanje sledečih problemov in morebitne implementacije:
- numerično integriranje (določenih integralov) z implementacijami:
o metoda pravokotnikov,
o metoda trapezov,
o metoda Cavalieri – Simpson.

Ocenjevanje:

Poznavanje vseh argumentov bom preveril z ustnim spraševanjem, z ocenjevanjem domačih izdelkov, z diskusijo v razredu in s pisnim preverjanjem, s pomočjo Google Obrazcev

Nazaj