1. Humanistične vede

Opis vsebin

Družbena struktura in sestavni deli družbene strukture (10 ur)
Odklonskost in družbeni nadzor (8 ur)
Pedagogika in opredelitev osnovnih pedagoških pojmov (4 ure)
OPOMBA: v kolikor bom še razpolagala z učnimi urami, bom z dijaki izvedla avtentično nalogo iz učne enote Socializacija in procesi socializacije. Cilj učne enote je utrjevanje obravnavane učne snovi v mesecu januarju in februarju ter uporaba že usvojenih znanj.

Ocenjevanje:

Pri vaski učni uri na daljavo bom preko diagnostičnega ugotavljala obstoječe (ne)znanje in (ne)razumevanje. Dijaki bodo iz posameznih učnih enot imeli domače naloge v obliki strukturiranih vprašanj in/ali esejskih nalog. Pisni izdelki bodo ocenjeni. Dijaki bodo tovrstne naloge oddali v ustreznem časovnem roku. Dijaki bodo iz učne enote ocenjeni tudi preko ustnega sparševanja. Namen ustnega sprašavanja je ugotviti v kolikšni meri dijak/dijakinja razume obravnavano vsebino (izlušči bistvo in poda s svojimi besedami) in pravilno uporablja strokovno izrazoslovje. Pomemben del ocenjevanja je tudi sodelovanje, redno opravljanje krajših nalog, ki so del učne enote (npr. ogled krajšega video posnetka, kritično branje krajših besedil) ter oddajanje domačih nalog (strukturirana vprašanja, esejske naloge in morebitna poprava le-teh) v določenem roku.

Nazaj