2. Humanistične vede

Opis vsebin

Družbena geografija (5 ur)
Družbena stratifikacija in neenakost (8 ur)
Družbene spremembe in razvoj (8)
OPOMBA: v kolikor bom še razpolagala z učnimi urami bom z dijaki izvedla avtentično nalogo iz učne enote Družbena geografija: migracije. Pri tem bom uporabljala metodologijo CLIL. Cilj avtentične naloge je utrjevanje znanja in uporaba predelanih vsebin.

Ocenjevanje:

Pri vaski učni uri na daljavo bom preko diagnostičnega preverjanja ugotavljala obstoječe (ne)znanje in (ne)razumevanje obravnavane učne vsebine. Dijaki bodo nato iz posameznih učnih enot imeli domače naloge v obliki strukturiranih vprašanj in/ali esejskih nalog. Pisni izdelki bodo ocenjeni. Dijaki bodo tovrstne naloge oddali v ustreznem časovnem roku. Dijaki bodo iz učne enote ocenjeni tudi preko ustnega sparševanja. Namen ustnega sprašavanja je ugotviti v kolikšni meri dijak/dijakinja razume obravnavano vsebino (izlušči bistvo in poda s svojimi besedami) in pravilno uporablja strokovno izrazoslovje. Pomemben del ocenjevanja je tudi sodelovanje, redno opravljanje krajših nalog, ki so del učne enote (npr. ogled krajšega video posnetka, kritično branje krajših besedil) ter oddajanje domačih nalog (strukturirana vprašanja, esejske naloge in morebitna poprava le-teh) v določenem roku.

Nazaj