1. grščina

Opis vsebin

Sigmatne osnove, vokalne osnove na -ις in - υς s pridevniki, samostalniki na -ευς, osnove na -υ in - οι, izjeme samostalnikov in pridevnikov 3. deklinacije, števniki, morda uvod v zaimek.Vsaki enoti posvečam eno uro za obravnavo in eno ali dve uri za utrjevanje. Nadnadno sklope poglabljam s prevajanjem krajših sestavkov.

Ocenjevanje:

Upoštevala bom pisno in ustno oceno, ki so jo dijaki prejeli v drugem polletju pred prekinitvijo pouka ter eno ali dve ustni oceni, ki ju bodo dijaki dobili na koncu glavnih tematskih sklopov, predvidoma ob samostojnem prevajanju sestavkov. V končno formativno oceno bom vključila tudi sodelovanje pri pouku in rednost oddajanja nalog ter sprotno dokazovanje znanja ob popravi domačih izdelkov.

Nazaj