5. Fizika

Opis vsebin

NIHANJE IN VALOVANJE
nihanje in harmonično nihanje; vzmetno in težno nihalo; longitudinalno in tranzverzalno valovanje; valovna dolžina, frekvenca in perioda; Dopplerjev pojav. (že predelana snov; deloma v šoli, deloma na videolekcijah)

ELEKTRIKA IN MAGNETIZEM
naboji, električne sile in Coulombov zakon; električno polje in gibanje nabojev v njem; el. tok in Ohmov zakon. Aplikacije: katodna cev, pospeševalniki delcev.
Magnetno polje; Lorenzova sila; Faradayev zakon; aplikacije: elektromagnet, transformator, relay

Ocenjevanje:

1) Domače delo: ocenjuje se urejenost, preglednost in pravilnost vaj ter točnost pri oddajanju domačih nalog, tako, kot določa rok oddaje.
Ocena domačega dela šteje 25% končne ocene.

2) Sodelovanje na videolekcijah: ocenjuje se frekvenca prisotnosti, odzivnost, sodelovanje s postavljanjem smotrnih vprašanj in podajanjem pravilnih odgovorov pri reševanju nalog na videolekcijah. Odsotnosti dijakov zaradi težav pri internetni povezavi se ne upoštevajo.
Ocena iz sodelovanja na videolekcijah šteje 25% končne ocene.

3) Pisno preverjanje: dijakom se med preverjanjem dodeli prva naloga, za katero imajo 15 minut časa za reševanje ter pravilno oddajo (dijak nalogo poslika ter jo priloži na Google Classrom), nato sledita še druga ter tretja naloga, ki jo rešijo po istem časovnem modelu. Pri vsaki zamudi v oddaji se končni ocene odšteje 5%, razen v primeru, da ima dijak vidne težave z internetno povezavo.
Vsaka naloga je ocenjena s 100 točkami, popravljeno nalogo dobi dijak na Google Classromu. Končna ocena pisnega preverjanja je povprečje ocen dodeljenih pri treh nalogah.
Pisno preverjanje ne traja več kot 45 min, razen v primeru, da imajo dijaki težave z internetno povezavo.
Ocena pisnega preverjanja šteje 50% končne ocene.

Nazaj