ZGODOVINA IN ZEMLJEPIS

Opis vsebin

1.U.E. (9 ur): - Zgodovina kot veda, zgodovinski čas in prostor. Podobe iz prazgodovine, razvoj človeka, življenje v prazgodovini; zgodnje visoke kulture: značilnosti razvoja najstarejših civilizacij. Bližnji vzhod nekoč in danes. 2.U.E (12 ur) .: Minojska civilizacija; mit o Evropi; mikenska kultura, trojanska vojna. Grško temno obdobje. Začetki grške polis (oblike vlade). Velika kolonizacija. Atene in Sparta. Evropa in EU: vloga in pomen. 3.UE. (15 ur): Grško - perzijske vojne (vsehelenska ideja). Severna Amerika (izvolitev novega ameriškega predsednika, kratka zgodovina ZDA, znamenitosti) 4.U.E. (12 ur): Zlata doba Aten, peloponeška vojna. Tebanska hegemonija. Gospodarska hegemonija v zahodni Aziji: Kitajska, Japonska. 5.U.E.(9 ur): Aleksander Veliki, Diadohi. Helenizem. Stik med grškim in rimskim svetom. Globalizacija in boj za narodne identitete. 6.U.E. (12 ur): Etruščani; Rim med mitom in zgodovino; rimska monarhija; Vzpon Rima, ekspanzionistične vojne; Evropski kolonializem (vloga, ki jo je ta imel v svetovni zgodovini): vzroki in posledice.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

- bo znal: orisati glavne družbene, gospodarske in kulturne značilnosti različnih civilizacij; povezovati najpomembnejše zgodovinske dogodke, pojave in pojme ter jih umeščati v prostor in čas;uporabljati ustrezno terminologijo.

Nazaj