ZGODOVINA IN ZEMLJEPIS

Opis vsebin

ZGODOVINA SEPTEMBER: Vplivi helenizma na evropsko kulturo. Etruščani. Rimljani v mitu in legendi. Doba kraljev. OKTOBER: Doba republike: ustroj republike. Patriciji in plebejci. NOVEMBER: Širjenje po italskem polotoku. Samnitske in punske vojne. DECEMBER: Reforme bratov Grakhov. Državljanske vojne: Marij in Sila. Spartakov upor. JANUAR: Cezarjev vzpon na oblast. Drugi triumvirat in državljanska vojna. FEBRUAR: Avgustov principat: upravne in družbene reforme. Romanizacija rimskega imperija. Julijsko-klavdijska dinastija. Flavijska dinastija. Posinovljeni cesarji - dinastija Antoninov. MAREC: Pozni principat: dinastija Severov. Vojaški cesarji. Padec principata in uvedba dominata pod Dioklecianom. Konstantin Veliki in njegove reforme. Propadanje rimskega imperija - propad zahodnorimskega cesarstva. Naši kraji v rimskem obdobju. APRIL: Nastanek in širjenje krščanstva. Zgodnji srednji vek. Preseljevanje ljudstev. Germani in Slovani. Nova podoba Evrope. Vloga Bizanca v zgodnjem srednjem veku. MAJ: Islam. Merovinška kultura. Karolinška država in frankovski tip fevdalizma. JUNIJ: Samova plemenska zveza in Karantanija. ZEMLJEPIS Afrika, Amerika, Avstralija (fizična slika in problemski sklopi o socialnih, gospodarskih, družbenih temah) DRŽAVLJANSKA VZGOJA. Branje časopisa, razlaga osnovnih političnih pojmov in delovanja državnih ustanov, poglabljanje aktualnih tematik.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Pri preverjanju znanja bodo morali dijaki dokazati usvojitev predelane snovi in ustrezne terminologije, upoštevala pa bom tudi sposobnost logičnega povezovanja in sproščenost pri podajanju.

Nazaj