Zgodovina in zemljepis

Opis vsebin

ZGODOVINA

SEPTEMBER:
Vplivi helenizma na evropsko kulturo. Etruščani. Rimljani v mitu in legendi. Doba kraljev.
OKTOBER:
Doba republike: ustroj republike. Patriciji in plebejci.
NOVEMBER:
Širjenje po italskem polotoku. Samnitske in punske vojne.
DECEMBER:
Reforme bratov Grakhov. Državljanske vojne: Marij in Sila. Spartakov upor.
JANUAR:
Cezarjev vzpon na oblast. Drugi triumvirat in državljanska vojna.
FEBRUAR:
Avgustov principat: upravne in družbene reforme. Romanizacija rimskega imperija. Julijsko-klavdijska dinastija. Flavijska dinastija. Posinovljeni cesarji - dinastija Antoninov.
MAREC:
Pozni principat: dinastija Severov. Vojaški cesarji. Padec principata in uvedba dominata pod Dioklecianom. Konstantin Veliki in njegove reforme. Propadanje rimskega imperija - propad zahodnorimskega cesarstva. Naši kraji v rimskem obdobju.
APRIL:
Nastanek in širjenje krščanstva. Zgodnji srednji vek. Preseljevanje ljudstev. Germani in Slovani. Nova podoba Evrope. Vloga Bizanca v zgodnjem srednjem veku.
MAJ:
Islam. Merovinška kultura. Karolinška država in frankovski tip fevdalizma.
JUNIJ:
Samova plemenska zveza in Karantanija.

ZEMLJEPIS
Ker so se dijaki lani posvečeli regionalni geografiji (predelali so tako evropske kot izvenevropske države), se bomo letos osredotočili na vlogo zemljepisa, zgodovino kartografije in družbeno geografijo (sestava prebivalstva in demografski problemi, razvoj in socialna geografija mest).

DRŽAVLJANSKA VZGOJA. Branje časopisa, razlaga osnovnih političnih pojmov in delovanja državnih ustanov, poglabljanje aktualnih tematik.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Pri preverjanju znanja bodo morali dijaki dokazati usvojitev predelane snovi in ustrezne terminologije, upoštevala pa bom tudi sposobnost logičnega povezovanja in sproščenost pri podajanju.

Nazaj