Zgodovina in zemljepis

Opis vsebin

ZGODOVINA

SEPTEMBER:
Zgodovina in njene naloge. Zgodovinski viri. Načini štetja let in periodizacija zgodovine.
OKTOBER:
Nastanek in razvoj človeka. Pojem prazgodovine. Človek v paleolitiku, mezolitiku in neolitiku. Življenje v kovinskih dobah. Prazgodovinska nahajališča v Sloveniji.
NOVEMBER:
Prve visoke civilizacije. Družba v starem Egiptu. Mezopotamija: Sumerci, Babilonci, Asirci. Fenicija in Palestina.
DECEMBER:
Hetiti in Perzijci. Egejski svet v bronasti dobi. Etruščani.
JANUAR:
Homerska Grčija. Kolonizacija Sredozemlja. Polis kot temeljna grška politična institucija (Sparta, Atene). Grško-perzijske vojne. Zlata doba Aten.
FEBRUAR:
Peloponeška vojna. Grška kultura, svet bogov in mitov, vsakdanje življenje. Vzpon Makedonije in Aleksander Veliki.
MAREC:
Doba diadohov. Helenizem in njegove značilnosti. Grki na tleh sedanje Slovenije. Uvod v rimsko zgodovino: etnična različnost Apeninskega polotoka pred nastankom Rima.
APRIL:
Čas rimskih kraljev. Rim na prehodu iz monarhije v republiko: družbena in politična ureditev. Padec monarhije in nastanek aristokratske republike. Širjenje rimske oblasti na Apeninskem polotoku. Rimsko širjenje v sredozemsko-egejski svet.
MAJ:
Ureditev osvojenih ozemelj v II. stol. pr. Kr. Kriza republikanskih institucij. Državljanske vojne. Cezarjeva diktatura. Avgust in prehod v principat. Gospodarske in družbene značilnosti principata. Romanizacija rimskega imperija.
JUNIJ:
Iz življenja Rimljanov: svet bogov, znanost, kultura. Rimljani v Sloveniji.

ZEMLJEPIS. V prvem štirimesečju se bomo osredotočili na pomen zemljepisa, razvoj kartografije in družbene ter politične geografske dejavnike, ki vplivajo na sodobna dogajanja na svetovni ravni, v drugem pa na preučevanje Azije, Afrike in Amerike.

DRŽAVLJANSKA VZGOJA. Branje časopisa, razlaga osnovnih političnih pojmov in delovanja državnih ustanov, poglabljanje aktualnih tematik.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Pri preverjanju znanja bodo morali dijaki dokazati usvojitev predelane snovi in ustrezne terminologije, upoštevala pa bom tudi sposobnost logičnega povezovanja in sproščenost pri podajanju.

Nazaj