Zgodovina in zemljepis

Opis vsebin

Zgodovina
September:
Aleksander Veliki in Makedonija
Oktober:
Rimljani
- Apeninski polotok in njegovi prebivalci; vpliv Etruščanov in Grkov na rimski razvoj in kulturo; nastanek Rima (legenda, arheologija in zgodovina); čas rimskih kraljev, plebejci in patriciji.
- Rimska republika: širjenje proti severu in v sredozemski svet; posledice ekspanzije za način življenja Rimljanov; Grčija in Rim - konflikt in spajanje kultur.
Etnična različnost Apeninskega polotoka pred nastankom Rima
Etruščani
- Politični razvoj
- Gospodarstvo
- Družbeni razvoj in vloga ženske
- Kultura    
Nastanek Rima - čas rimskih kraljev
Rojstvo mesta - legenda in zgodovina
Obdobje sedmih rimskih kraljev (8.-6. stol. pr. Kr.)
Rimska družba v najstarejšem obdobju
- Prvotna politična ureditev v Rimu
- Patriciji in plebejci
November:
Padec monarhije in nastanek aristokratske republike
Organizacija republike
Plebejci v boju za enakopravnost
Širjenje rimske oblasti na Apeninskem polotoku v sredozemsko - egejski svet
Širjenje proti severu in jugu Apeninskega polotoka
Širjenje v sredozemski svet
- 1. punska vojna (264-241 pr. Kr.)
- 2. punska vojna (218-201 pr. Kr.)
- Rimska osvojitev Balkana in Vzhodnega Sredozemlja
Ureditev in položaj osvojenih ozemelj v 2. stol. pr. Kr.
Rimska vojska
Odnos Rima do zasedenih ozemelj na Apeninskem polotoku
Rimska uprava v Sredozemlju
Spopad in simbioza kultur
Začetki romanizacije
December:
Gospodarske in družbene posledice stalnih vojn
Neuspeli poskusi rešitve ocialnih nasprotij
Reforme bratov Grahkov (133-121 pr. Kr.)
Politična nasprotja
Marijeva reforma vojske
Poglabljanje družbene krize
Spartakov upor sužnjev (73-71 pr. Kr.)
Januar:
Cezar in začetek propadanja republikanskih institucij
Katilinova zarota
Prvi triumvirat
Cezarjev vzpon na oblast
- Galske vojne (58-51 pr. Kr.)
Cezarjeva diktatura
- Cezarjeve reforme
Cezarjev padec
Drugi triumvirat in državljanska vojna (44-30 pr. Kr.)
Rimsko cesarstvo
Avgustov principat (27 pr. Kr.-14 po Kr.)
Avgustove reforme in zunanja politika
- Upravne in družbene reforme
- Vojaška reforma
- Zunanja politika
Rimski imperij v Avgustovi dobi
- Gospodarstvo
- Družbeni razvoj
- Kulturni razvoj Rima v času cesarja Avgusta
Februar:
Romanizacija rimskega imperija
Iz življenja Rimljanov
Življenje različnih socialnih slojev v mestu in na podeželju
- Mesto Rim
- Zabave in igre
- Življenje na podeželju
Suženjstvo in sužnji v Rimu
Položaj ženske v rimski družbi
Rimska božanstva, verski miti in obredi
Rimska znanost in zgodovinopisje
Rimska književnost in govorništvo
Rimska filozofija
Rimsko pravo
Rimska umetnost
Pomen rimske kulture za antično civilizacijo
Marec:
Poznoantično rimsko cesarstvo
Gospodarstvo in družbene razmere po Avgustu do konca principata
Padec principata in uvedba dominata pod Dioklecijanom
- Dioklecijanove reforme
Obdobje Konstantina Velikega
- Konstantinove reforme
Razpadanje rimskega imperija pod Konstantinovimi nasledniki
Propad zahodnorimskega cesarstva
April:
Začetki krščanstva
Palestina pod Selevkidi in Hasmonejci
Palestina pod Rimljani
- Uveljavitev rimske oblasti
- Preroki
- Judovstvo v Jezusovem času
Jezus
Biblija
Širjenje krščanstva po padcu Jeruzalema
Širjenje krščanstva do 4. stoletja
Preganjanje
Organizacija cerkve
Zmaga krščanstva
Maj in junij:
Preseljevanje narodov

Zemljepis
Skozi celo šolsko leto
Obča geografija
Preučevanje posameznih pojavov:
površje, podnebje, prst in rastlinstvo, vodovje, prebivalstvo in naselja, gospodarske dejavnosti.
Preučevanje določenih pokrajin (oz. regij) kot celote vseh naravnih in družbenih pojavov.
Analiza in interpretacija aktualnih družbenih razmer (frontalno, v dialogu in individulano).

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak bo pozitiven, če bo njegovo poznavanje vseh vsebin vsaj zadostno.

Nazaj