Zgodovina in filozofija

Opis vsebin

September in oktober
Rimska zgodovina (utrjevanje lanske snovi in osvajanje znanja, ki ga zahteva prevajanje klasičnih avtorjev).

November
Dijaki bodo razmišljali o pojmu zgodovinopisja, o pomembnosti virov in o problemu objektivnosti zgodovinskih analiz. Utemeljili bomo ustaljeno razdelitev srednjega veka na zgodnji, visoki in pozni.
POZNA ANTIKA IN ZGODNJI SREDNJI VEK
Obravnavali bomo uveljavljanje krščanstva v okviru rimskega cesarstva in pokristjanjevanje novonaseljenih ljudstev (germanskih in slovanskih). Dijaki bodo spoznali nove oblike oblasti, družbene ureditve in kulture, ki so izhajale iz sobivanja germanskih ljudstev in rimskih staroselcev. Posebno pozornost bomo namenili razvoju frankovske države, obliki vladanja v času Karolingov ter razvoju fevdalne družbene ureditve, tako v evropskem kot vzhodno-alpskem prostoru. Dijaki bodo zgodovino zahodne Evrope povezovali tudi z istočasnim dogajanjem na območju vzhodnega Sredozemlja in Bližnjega Vzhoda: dotaknili se bomo tematik cesarja Justinijana ter rojstva in širjenja Islama.

December
VISOKI SREDNJI VEK: odnosi med posvetno in cerkveno oblastjo.
Dijaki bodo obravnavali problematiko ikonoklazma v vzhodnorimskem cesarstvu. Spoznali bodo politične in organizacijske značilnosti oblasti v visokem srednjem veku. Obravnavali bomo med seboj povezane problematike t.i. „Gregorijanske reforme“, velike vzhodne shizme in boja za investiture. Dijaki bodo spoznali vzroke za prvo križarsko vojno, vzpostavitev krščanske oblasti na Bližnjem Vzhodu ter rojstvo treh glavnih meniško-viteških redov.
Januar
VISOKI SREDNJI VEK: razvoj in gospodarstvo.
Dijaki bodo spoznali razvoj gospodarstva od 11. stol. dalje, s posebno pozornostjo na urbanizaciji in razvoju mest – komun. Razmišljali bodo o pogojih, ki so ta razvoj omogočili, ter o novostih, ki so se takrat uveljavile na političnem, družbenem, finančno-trgovskem in tehničnem nivoju. Obravnavali bomo spor med težnjo po avtonomiji mest in oblastjo svetorimskega cesarstva ter uveljavitev italijanskih in nemških mest.    Prehod v POZNI SREDNJI VEK
Obravnavali bomo utrjevanje zametkov držav zahodne Evrope in razvoj stanovskih monarhij; tako tudi poskuse utrjevanja cesarske oblasti s Friderikom I in Frid. II. Primerno pozornost bomo namenili križarskim vojnam tega časa, tako na Bližnjem Vzhodu kot v Evropi (Rekonkvista; na Baltiku; v južni Franciji).

Februar - marec
 POZNI SREDNJI VEK
Obravnavali bomo gospodarske in družbene pogoje za razvoj humanizma. Razčlenili bomo posledice kuge in spremembe, ki jih bo povzročila na socialnem in ekonomskem nivoju. Uvedli bomo tematiki Osmanskega cesarstva in trgovske velesile Benetk. Z iztočnico stoletne vojne bomo orisali organizacijsko utrjevanje evropskih držav in razvoj vojaške ter pomorske tehnike v teku 14. in 15. stoletja, ki bodo podlaga za uveljavljanje evropske premoči na ostalih celinah. 
April
RENESANSA
Predelali bomo sledeče tematike: čedaljna krepitev zahodnih monarhij v obliki nacionalnih držav; kulturne spremembe v dobi Renesanse in postopno izpodbijanje univerzalističnih pogledov. Obravnavali bomo pomorska raziskovanja, špansko odkritje Amerike in propad Azteškega in Inkovskega cesarstva.

Maj - junij
VERSKA REFORMA
Dijaki bodo spoznali figuro Karla V in problematike, ki jih je postavljalo izjemno raznoliko cesarstvo. Obravnavali bomo reformacijska gibanja, ki so temeljno vplivala na kasnejši razvoj Evrope. Posebno pozornost bomo namenili Martinu Lutru in njegovi zahtevi po reformi katoliške Cerkve; Jeanu Calvinu, Ulrichu Zwingliju in t.i. radikalni reformi.
Dijaki bodo spoznali reformacijo na Slovenskem, okolje in pogoj za Trubarjevo in Dalmatinovo delovanje.

Skozi celo leto
DRŽAVLJANSKA VZGOJA
Z dijaki bomo analizirali in komentirali pomembnejše dogodke iz svetovne, politične in družbene aktualnosti.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo srednja ocena vseh preverjanj iz obeh štirimesečij enaka ali višja od 6.0 in bo dijak osvojil vsaj tričetrt učnih enot.

Nazaj