ZGODOVINA IN FILOZOFIJA

Opis vsebin

Oktober: Nizozemska osamosvojitev, Angleška revolucija, Absolutizem. Filip II, osemdesetletna vojna in osamosvojitev Nizozemske; poskus invazije Anglije. Obravnavali bomo politične spremembe nekaterih evropskih držav v smeri absolutne monarhije; uveljavitev parlamentarizma proti absolutističnim težnjam v Angliji, državljansko vojno in Glorious Revolution. SREDNJEVEŠKA FILOZOFIJA Anzelm iz Aoste, Peter Abelard, Albert Veliki, Tomaž Akvinski: poskusi spajanja Aristotlove dialektike s krščansko dogmatiko. Duns Scot, Viljem Ockhamski.. November: Razvoj gospodarstva, družbe in svetovne trgovine v 17. stoletju in prvi polovici 18. stoletja. Dijaki bodo spoznali različne dinamike gospodarstva v obdobju pred industrijsko revolucijo: agrarni kapitalizem, trgovanje s kolonijami, širjenje vpliva zahodne Evrope na svetovni ravni ter probleme odnosa zahodnjakov s staroselskimi populacijami. Primerno bomo ovredotili tematiko suženjstva. Uvedli bomo tematiko znanstvene revolucije in pojem iluminizma. RENESANSA IN ZNANSTVENA REVOLUCIJA. Montaignev pogled na človeka. Zanimanje in novo pojmovanje odkrivanja Narave. Giordano Bruno. Utopije: Thomas More, Utopija; Campanella, la Città del Sole; Francis Bacon, Nova Atlantida. Znanstvena metoda: Bacon, Galileo, Newton. December – januar: PROSVETLJENI ABSOLUTIZEM V okviru tematike prosvetljenega absolutizma se bomo osredotočili na Avstrijo, ki jo je tovrstna politika krepko zaznamovala. Spoznali bomo reforme v času Marije Terezije in Jožefa II ter sočasno dogajanje na Slovenskem. Dijaki bodo dogodke na evropski ravni povezali z lokalno zgodovino in spoznali razvoj Gorice in Trsta v 17. in 18. stoletju. DESCARTES, Meditacije. Descartesov dvom in metoda, Bog kot metafizični temelj človeških resnic. Doprinos k geometriji in fiziki ter vpliv na poznejšo filozofijo. Pascal: omejitev dosega znanosti in filozofske misli; notranja protislovja in „stava“ na obstoj Boga. Januar – februar: AMERIŠKA REVOLUCIJA Razvoj kolonij v Severni Ameriki v teku 17. in 18. stoletja; kulturno in družbeno okolje, ki je sprožilo upor proti Angliji in težnje po demokratični ureditvi države. Ameriška ustava, notranje razlike med zveznimi državami, širjenje proti zahodu celine s trajnim procesom kolonizacije novih ozemelj. Locke, Hume, Berkeley, Spinoza, Leibniz, Newton. Teorija države, svoboda, etika. Empirizem. Napredki v matematiki in njih zgodovinski pomen. Februar - Marec: FRANCOSKA REVOLUCIJA, NAPOLEON in RESTAVRACIJA Od premis za krizo Ancien Régime-a (iluminizem, uveljavitev novih političnih idealov) do zloma monarhije in raznih faz v dobi Revolucije. Od tega bomo prešli na vzpon Napoleona, njegova vojaška osvajanja, novosti, ki jih je njegova uprava uvedla v velikem delu zasedene Evrope in njegov končni poraz. Dunajski kongres in Restavracija. INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA in LIBERALNE REVOLUCIJE Tehnološki in gospodarski napredek ter z njim povezane družbene spremembe – nastanek delavskega vprašanja. Nastanek nacionalnih in liberalnih gibanj, revolucije 1820 – 1830 – 1848. Uveljavljanje meščanstva in širjenje političnih pravic. Hobbes, Montesquieu, Voltaire, Rousseau: Politična misel med 17. in 18. stoletjem, od absolutizma do iluminističnih idealov in ideje o družbeni pogodbi. Vpliv na revolucije. April – maj: ZEDINJENJE ITALIJE IN NEMČIJE Dijaki bodo spoznali politične in kulturne pogoje, ki so omogočili rojstvo dveh nacionalnih držav Italije in Nemčije. Obravnavali bomo pojma zgodovinske desnice in levice, vojne za združitev Italije in glavne osebnosti Risorgimenta.; prusko-avstrijsko in prusko-francosko vojno s poudarkom na osebnosti Bismarcka. Povezavo s slovensko in lokalno zgodovino bo nudila poglobitev tematike razvoja slovenske narodne identitete in analiza kulturne in družbene situacije v Gorici in Trstu v obdobju vzpona nacionalnih ideologij in trenj. KANT

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo srednja ocena vseh preverjanj iz obeh štirimesečij enaka ali višja od 6.0 in bo dijak osvojil vsaj tričetrt učnih enot.

Nazaj