Zgodovina in filozofija

Opis vsebin

September
Širjenje socialističnih idealov in družbenih napetosti. Položaj ženske pred svetovno vojno.
Italija pred svetovno vojno: notranja in zunanja politika, vojna z Osmanskim cesarstvom, družbeno in gospodarsko stanje.
Dogajanje na Balkanu od berlinskega kongresa do balkanskih vojn.
PRVA SVETOVNA VOJNA. Premise, predvojno stanje oboroženih sil, mentaliteta in pričakovanja. Glavni vojaški dogodki od avgusta 1914 do maja 1915. Vstop Italije v vojno: razlogi, tajna mednarodna pogajanja, stanje italijanske vojske, obseg fronte, boji pri Gorici 1915/16.
Filozofija: kritika Kantu, Jacobi, Hamann, von Humboldt

Oktober
PRVA SVETOVNA VOJNA. Glavni dogodki do 1917; tehnične, doktrinske in organizacijske novosti na bojnem polju. Vstop ZDA v spopad, ruska revolucija, prodor pri Kobaridu. Glavni dogodki do konca vojne. Vseskozi bomo spopad obravnavali tako na globalni kot na lokalni ravni. Mirovne pogodbe; posledice na svetovni ravni in trajne posledice za naše kraje. Stanje Primorske v prvih letih po vojni.
Stanje ženske po vojni (na svetovni ravni).
Filozofija: nemški romantiki in Fichte

November
Ruska revolucija in državljanska vojna.
OBDOBJE FAŠIZMA. Razvoj fašistične miselnosti, smernice in dejanja Mussolinijeve vlade. Stanje Nemčije po vojni in Hitlerjev vzpon. Španska državljanska vojna.
Filozofija: Hegel. Heglovska levica: Feuerbach, Marx

December - januar
ZDA med vojnama. Roaring Twenties, gospodarska kriza leta 1929, New Deal. Komunistični režim v Rusiji.
DRUGA SVETOVNA VOJNA. Stanje Evrope na koncu '30 let, pogoji in povod za vojno. Potek spopada. Odporništvo v območju Jugoslavije in na naših tleh; kolaboracionisti in povojni dogodki.
Konec druge svetovne vojne, mirovne pogodbe, posledice na svetovni in lokalni ravni. Trajne posledice za Gorico in Trst. Pomen odporništva za Italijo. Italijanska ustava.
Filozofija: Kierkegaard, Schopenhauer. Pozitivizem: Comte. Tocqueville. Darwin.

Februar
OBDOBJE HLADNE VOJNE. Nasprotovanje med političnimi „bloki“ in mednarodne zveze.
Revolucija na Kitajski. Izrael in njegovi sosedje. Vojne v Koreji, Vietnamu, Afghanistanu.
Vzpon neoliberistične ekonomske doktrine. Vojaške diktature v Južni Ameriki.
Politična in družbena scena v Italiji od povojnega časa do 1994. Razvoj EU.
Filozofija: Bergson in spiritualizem. Weber in poskus povezave med religijo in gospodarstvom. Nietzsche. Husserl in fenomenologija. Karl Popper.

Marec
KONEC HLADNE VOJNE, politične in gospodarske spremembe v srednji in vzhodni Evropi. Osamosvojitev Slovenije, propad Jugoslavije in vojna na Balkanu.
Filozofija: Martin Heidegger in eksistencializem. Deleuze, Foucault, Lévinas; Dewy.

April - maj
Spremembe in dogodki na svetovni ravni od 1991 do danes. Ekonomska, politična in vojaška nadvlada ZDA; vzpon Kitajske; vojne in preobrati v „državah v razvoju“.
Verski fundamentalizem v Aziji in Afriki, teroristični napadi, war on terror. Afghanistan, Iraq. Politični preobrati v severni Afriki (t.i. arabska pomlad). Vojna v Libiji in Siriji.
Filozofija: Wittgenstein in analitična filozofija. Gadamer in hermenevtika. Nove struje filozofije in etike ob prehodu na 21. stoletje; bioetika, transhumanizem, umetna inteligenca, filozofski pogledi na politična vprašanja.

Skozi celo leto: DRŽAVLJANSKA VZGOJA
Z dijaki bomo analizirali in komentirali pomembnejše dogodke iz svetovne, politične in družbene aktualnosti. V teku razgovorov bomo izbrane tematike povezovali z obravnavo temeljnih načel italijanske ustave.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo srednja ocena vseh preverjanj iz obeh štirimesečij enaka ali višja od 6.0 in bo dijak osvojil vsaj tričetrt učnih enot.

Nazaj