ZGODOVINA IN FILOZOFIJA

Opis vsebin

Oktober: Sto letna vojna, vojna dveh rož, velika odkritja. Sholastika: Tomaž Akvinski, Viljem Ochamski. Renesansa in humanisti: Niccolo Macchiavelli, Thomas More. November: Reformacija, protireformacija, verske vojne. Campanella, Bruno; Znanstvena revolucija: Galileo Galilei in Francis Bacon. December: Angleška revolucija, absolutistične države. Racionalisti: Rene Descartes, Baruch Spinoza. Januar: Razsvetljeni vladarji: Marija Terezija, Jožef II, Karel XII, Peter Veliki in Katerina II. Gottfried Wilhelm Leibniz, Thomas Hobbes, Blaise Pascal. Februar: Francoska revolucija, Ameriška revolucija Empiristi: George Berkeley, David Hume, John Locke. Marec: Industrijska revolucija, Napoleon Jean Jacques Russeau in Voltaire. April: Restavracija, pomlad narodov in nacionalizem. Immanuel Kant. Maj: Združitev Italija in Nemčije Nemški romanticizem: Fichte in Schelling. Junij: Utrjevanje.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Bo pridobil minimalno/zadostno znanje vsake učne enote, s tem da popravi morebitne negativne ocene.

Nazaj