ZGODOVINA

Opis vsebin

SEPTEMBER:
Naseljevanje Slovanov: najstarejša zgodovina in selitve; plemena, gospodarske razmere, verstvo; prihod Slovanov na Balkan; Prokopij in Pavel Diakon
OKTOBER: Karantanija, Spodnja Panonija in Velika Moravska, delovanje misijonarjev Cirila in Metoda
NOVEMBER: Evropa od 10. do 12. stoletja: razvoj gospodarstva, urbanizacija, komune, cehovstvo
DECEMBER: Križarske vojne, vzpon osmanskih Turkov, razkol med vzhodno in in zahodno Cerkvijo, investiturni boj
JANUAR: razvoj monarhij v zahodni Evropi (Friderik I., Friderik II.); islamski svet in rekonkvista
FEBRUAR: nastanek in razvoj humanizma; Benetke kot pomorska velesila; kulturne spremembe v obdobju renesanse
MAREC: odkritje Amerike in evropsko osvajanje novega sveta, propad azteškega in inkovskega kraljestva
APRIL: reformacija in njene smeri; verske vojne
MAJ: Habzburžani in Celjani na Slovenskem; reformacija in katoliška obnova na Slovenskem
JUNIJ: turški vpadi in kmečki upori na Slovenskem

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Pri preverjanju znanja bodo morali dijaki dokazati usvojitev predelane snovi in ustrezne terminologije, upoštevala pa bom tudi sposobnost logičnega povezovanja in sproščenost pri podajanju.

Nazaj