verouk

Opis vsebin

SEPTEMBER-FEBRUAR:
ADOLESCENCA: opredelitev obdobja in najpomembnejše značilnosti ;
-telesno spolni razvoj( poudarek na zdravem odnosu do telesa in prehrani),
- intelektualni razvoj in spoznavanje učnih metod, tehnik branja;
-čustveni in socialni razvoj:poudarek na oblikovanju in izgradni pozitivnih odnosov v razredu in preprečevanje medvrstniškega nasilja;
-religiozni razvoj: pomen duhovnosti v adolescenci;
MAREC:
ČLOVEK KOT BITJE PRAZNOVANJA: najpomembnejši krščanski prazniki: Velika noč, božič, binkošti, vsi sveti...opredelitev, značilnosti, navade in običaji-priprava referatov.
APRIL-MAJ:
OSNOVNI RELIGIOZNI POJMI: religioznost, religije,vera;
-razvoj religioznosti v človeški družbi;
-elementi religij ali verstev( dijaki po skupinah predstavijo svetovne religije)
-vera kot posameznikova svobodna odločitev.
JUNIJ: ponavljanje in preverjanje v obliki kviza.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak pravilno opiše značilnosti adolescence, če pozna definicije osnovnih religioznih pojmov, če pozna najpomembnejše znalčilnosti največjih svetovnih religij in če je njegov referat ocenjen s pozitivno oceno.

Nazaj