VEROUK

Opis vsebin

PRVI RAZREDI: SEPTEMBER-JANUAR: približno 16 ur ADOLESCENCA: telesno spolni razvoj, intelektualni, čustveni, socialni in religiozni razvoj( razčlenitev nekaterih mladostniških problematik: anoreksija,problemi socializacije- ogled filma o težavah mladih – analiza filma-ocenjevanje); FEBRUAR-MAREC: 4 ure ČLOVEK KOT BITJE PRAZNOVANJA: različni običaji in navade ob krščanskih praznikih: Vsi sveti, zahvalni dan, božično praznovanje v različnih deželah; MAREC-APRIL: 6 ur OSNOVNI RELIGIOZNI POJMI: opredelitev pojma religioznosti kot splošne človeške lastnosti( delo po skupinah-ocenjevanje); Verstva sveta: osnovne značilnosti, razdelitev in primerjava mono in politeističnih verstev; Vera kot posameznikova osebna odločitev ( delo z učbenikom-preverjanje ) APRIL-MAJ: 5 ur RELIGIOZNA GOVORICA: nastanek in razvoj človeške govorice, značilnosti religioznega jezika, svet simbolov-ocenjevanje analize krščanskih simbolov, analiza svetopisemskih prilik, psalmov.. MAJ-JUNIJ: 2 uri VELIKONOČNO PRAZNOVANJE: temeljne značilnosti praznika(dokumentarni film o Jezusu Kristusu). PRIPRAVA IN ZAKLJUČNO PREVERJANJE DRUGI RAZREDI: SEPTEMBER-NOVEMBER: 9ur OSNOVNI RELIGIOZNI POJMI: religioznost, religije ali verstva, vera; SIMBOLIKA: simboli v vsakdanjem življenju, simbolika križa in ostalih krščanskih simbolov, prilike, psalmi in druge oblike religiozne govorice; DECEMBER: 3ure JUDOVSTVO: značilnosti, prazniki, zgodovina, vplivi na sodobno družbo, antisemitizem. JANUAR-MAREC: 12 ur OSNOVNI ELEMENTI RELIGIJE: obredi, miti, praznovanja, magija, spiritizem, NOVODOBNA DUHOVNOST: vzroki razširjanja novodobskih gibanj in sekt:satanizem-povezava s sodobno rock glasbo; širjenje okultizma, novodobna duhovnost: ekoreligija, sekte mladih, gnoza(samostojno delo in delo po dvojicah, ki bo ocenjeno) APRIL: 4 ure NASTANEK RELIGIJ IN PLEMENSKA VERSTVA: razvoj in značilnosti nekaterih plemenskih verstev(ogled dokumentarnega filma); primerjava teh verstev s krščanstvom. MAJ-JUNIJ: 5 ur EKLEZIOLOGIJA: oblikovanje svetega prostora v različnih religijah: cerkev, bazilika, katedrala, stolnica;mošeja, budistični in hinduistični tempelj, sinagoga. Cerkev kot institucija. KRISTOLOGIJA: osebnost Jezusa Kristusa skozi zgodovino, umetnost, literaturo, njegova najpomembnejša dela in vpliv na zahodno civilizacijo. AKTUALNOSTI IN ZAKLJUČNO PREVERJANJE. TRETJI RAZREDI: SEPTEMBER - NOVEMBER: 6 ur ISKANJE ŽIVLJENJSKEGA SMISLA: analiza tekstov, ogled filma, vpliv medijev na oblikovanje našega vrednotenja (Milgramov in Aschev eksperiment…) NOVEMBER: 3 ure ESHATOLOGIJA: znanstvene raziskave o klinično mrtvih ( ogled filma in branje odlomkov iz knjige Življenjnje po življenju;)temeljne značilnosti krščanske eshatologije, odnos do smrti in posmrtnega življenja pri derugih verstvih.Dantejeva Božanska komedija in primerjava pojmov pekel, nebesa, vice danes DECEMBER-MAREC: 11 ur UVOD V POZNAVANJE SVETEGA PISMA: osnovni pojmi: eksegeza in hermenevtika, interpretacija Sv.pisma,razdelitev, nastanek, kanon, analiza Geneze: stvarjenje sveta in človeka - mitološke in znanstvene razlage; posamezne knjige iz Stare zaveze in Nove zaveze; tekmovanje iz poznavanja Svetega pisma preko interneta; APRIL-MAJ: 8 ur NASTANEK IN RAZVOJ KRŠČANSTVA: razdelitev na pravoslavje, katolištvo in protestantizem; značilnosti najpomembnejših smeri v protestantizmu. Luteranstvo, kalvinizem, anglikanska cerkev, avtonomna verska gibanja, ki so se razvila iz protestantizma: baptisti, Jehove priče, mormoni, kvekerji. (dijaki s pomočjo internetnih virov pripravijo samostojne referate in jih predstavijo sošolcem) MAJ-JUNIJ: 5 ur KRŠČANSKA ANTROPOPLOGIJA: idenitikit sodobnega človeka, človek kot bitje komunikacije, dialoga. Vpliv sredstev javnega obveščanja na oblikovanje posameznikove moralne zavesti.Ogled dokumentarnega filma. AKTUALNOSTI:ponavljanje in preverjanje. ČETRTI RAZREDI: SEPTEMBER-NOVEMBER: 8 ur SVETO PISMO: Stvarjenje sveta in človeka, znanstveni in religiozni pristop,najpomembnejša poglavja iz SZ in NZ ( dijaki samostojno izberejo in v obliki referata predstavijo sošolcem izbrano svetopisemsko osebo) DECEMBER-APRIL:15 ur MORALNA TEOLOGIJA: Temperament in značaj, značilnosti generacij, sodobna postmoderna družba in vrednote, anketni vprašalnik o vrednotah mladih, svoboda in odgovornost; opredelitev pojma vesti, etike, moralnih norm in pravil ; analiza najpomembnejših etičnih problemov sodobne družbe: splava, smrtne kazni, kloniranja, homoseksualnosti, pornografije… Dekalog in aktualizacija nekaterih božjih zapovedi. Moralni nauk po II. Vatikanskem koncilu. APRIL-MAJ:6 ur SMISEL ČLOVEKOVEGA ŽIVLJENJA: iskanje sodobnega človeka; smisel življenja v največjih religijah, smisel življenja v krščanstvu: analiza svetopisemskega teksta Pridigar. MAJ-JUNIJ:4 ure VZHODNE RELIGIJE IN SPOZNAVANJE SEBE: primerjava hinduizma, budizma, konfucianizma s krščanstvom; samoopazovanje in samovrednotenje, ustvarjanje mnenja o sebi in pozitivno samovrednotenje( ljubezen do sebe v krščanskem pojmovanju) ZAKLJUČNO VREDNOTENJE IN PREVERJANJE PETI RAZREDI: SEPTEMBER-OKTOBER: 6 ur BIOETIKA: etične dileme na področju bioetike: umetna oploditev, kloniranje, evtanazija. NOVEMBER-DECEMBER: 6 ur DRUŽBENI NAUK CERKVE: najpomembnejše značilnosti in načela, svetovni etos in najnovejši papeževi okrožnici Laudato si in Fratelli tutti. JANUAR-FEBRUAR: 6 ur VZHODNA VERSTVA: hinduizem, budizem,konfucianizem in daoizem- primerjava s krščanstvom. MAREC-MAJ:12 ur LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA: filozofski pregled pojmovanja človeka od antike do danes; človek -oseba-bitje komunikacije kot osrednji pojem krščanske antropologije. Tri božje osebe v ikoni A.Rubljova: človekova duhovnost, duševnost,telesnost. Človekova duhovnost-duhovna inteligenca, duhovno vodstvo; človekova duševnost: razum, čustva, volja; človekova telesnost:delovanje čutov: erotika, spolnost, pogledi sodobnega človeka in Cerkve. Ljubezen kot temeljna naloga kristjana, zakrament zakona, anketa o družini.Analiza odlomkov iz knjig: Umetnost ljubezni, Učimo se nežne in odgovorne ljubezni, Srečal sem svojo družino. MAJ-JUNIJ:4 ure LJUBEZEN DO BOGA: filozofski pogledi na problem obstoja Boga od antične do sodobne filozofije;ateizem, skepticizem, agnosticizem v sodobni družbi, pojav novih oblik religioznosti.Možnost in načini spoznavanja Boga: Mojzesova pot, ogled in analiza filma Kieslowski: Dekalog 1. AKTUALNOSTI: sproti bomo analizirali tudi svetovne dogodke, ki bodo kakorkoli povezani z učnim predmetom.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo dosegel zastavljene učne cilje: velja za vse razrede; prvi razredi: poznal najpomembnejše značilnosti adolescence, pravilno definiral osnovne religiozne pojme; drugi razredi: analiziral krščanske simbole,poznal bistvene značilnosti judovstva in krščanstva s poudarkom na Jezusovem življenju; tretji razredi: razlikoval med pravoslavjem in protestantizmom, poznal osnove Svetega pisma; četrti razredi: analiziral značilnosti postmoderne družbe , poznal osnove etike in bioetike; peti razredi: poznal temelje družbenega nauka Cerkve, razlikoval med šposameznimi vzhodnimi verstvi in jih primerjal s krščanstvom, poznal osnove krščanske antropologije;

Nazaj