Umetnostna zgodovina

Opis vsebin

september - oktober
- uvodni pojmi likovne umetnosti;
- primer celostne razčlenitve umetniškega dela;
- posamezne zvrsti likovne umetnosti;
- vsebina likovnega dela (motiv in vsebina, likovna snov);
- ikonografija, ikonologija (atributi, simboli, poosebitve in alegorije);
- vsebinski opis likovnega dela;

oktober
- umetnost prazgodovinskega obdobja: pomembnejša pričevanja paleolitskega in neolitskega obdobja;

oktober - november
- mezopotamska umetnost in antični Egipt;

november - december
- egejski prostor s kikladsko, minojsko in mikensko kulturo;

december - januar
- začetki grške umetnosti: glavne tipologije vaz, kipov (kurosi, kore) in javne arhitekture;

januar - februar
- klasično obdobje grške umetnosti in helenizem;

marec - april
- rimska umetnost: rimski sinkretizem, novosti v gradbeništvu in arhitekturi, tipologije, Avgustovo obdobje, helenizem in protiklasične silnice, razkroj klasične umetnosti;

maj
- starokrščanska umetnost;
- Oglej, Ravenna;

maj
- langobardska umetnost;

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo dosegal pozitivno oceno v vseh učnih enotah.

Nazaj