UMETNOSTNA ZGODOVINA

Opis vsebin

september - oktober - uvodni pojmi likovne umetnosti; - primer celostne razčlenitve umetniškega dela; - posamezne zvrsti likovne umetnosti; - vsebina likovnega dela (motiv in vsebina, likovna snov); - ikonografija, ikonologija (atributi, simboli, poosebitve in alegorije); - vsebinski opis likovnega dela; oktober - november - umetnost prazgodovinskega obdobja: pomembnejša pričevanja paleolitskega in neolitskega obdobja; - mezopotamska umetnost in antični Egipt; - egejski prostor s kikladsko, minojsko in mikensko kulturo; december - začetki grške umetnosti: glavne tipologije vaz, kipov (kurosi, kore) in javne arhitekture; januar - februar - klasično obdobje grške umetnosti in helenizem; marec - april - rimska umetnost: rimski sinkretizem, novosti v gradbeništvu in arhitekturi, tipologije, Avgustovo obdobje, helenizem in protiklasične silnice, razkroj klasične umetnosti; maj - starokrščanska umetnost, Oglej; - bizantinska umetnost, Ravenna; maj - langobardska umetnost;

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo dokazal, da je usvojil osnovne učne vsebine/pojme vseh učnih enot.

Nazaj