SLOVENŠČINA

Opis vsebin

Srednji vek: evropska srednjeveška književnost. Poglavitna dela in glavne zvrsti slovenskega pismenstva. Brižinski spomeniki. Rateški in Celovški rokopis. Stiški rokopis. Druga srednjeveška besedila v slovenščini. Ljudsko slovstvo: izvor, motivi, snov. Primerjava z antičnimi vzorci. Besedna umetnost: figure, tropi. (15 ur v septembru-oktobru). Humanizem in renesansa: slovenska reformacija in Evropa. Protestantski pisci. (10 ur v novembru). Protireformacija in barok na Slovenskem: nabožno slovstvo, razcvet znanosti. (5 ur v novembru). Razsvetljenstvo na Slovenskem, začetek posvetne književnosti, prerodna prizadevanja. Začetki slovenske dramatike. Linhart, Zois, Vodnik. Vodnik in Horac. Vodnik in anakreontika. (15 ur v decembru). Predromantika in romantika v Evropi. Romantika na Slovenskem: mlajši in starejši rod romantikov. Predstavniki kulturnega življenja in njihov pomen za slovenski kulturni in narodni razvoj. (10 ur v januarju). Prešeren in motiv pesniškega poslanstva. Prešeren in rimska poezija. Vplivi Properca, Horaca, Ovida in Vergila v Prešernovi liriki. Prešeren in Petrarca. Dante in Prešeren. Ariosto in Tasso v Prešernovem delu. Vplivi predromantičnih in romantičnih pesnikov v Prešernovem delu. Prešeren v spominih svojih sodobnikov. Prešernove Poezije. (15 ur v februarju). Prešernovo mladostno obdobje. Prometejski in orfejski motiv v Prešernovem pesniškem opusu ( 10 ur v marcu). Prešernovo zrelo in pozno obdobj(10 ur v aprilu). Evropski in slovenski realizem. Naturalizem. (15 ur v maju). Sporočanje, besedni pouk, slovnica, branje časopisov idr. (30 ur skozi celo leto). 

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Bo zadostno poznal učno vsebino. Njegovo besedišče bo ustrezno. Bo sodeloval in se zanimal za snov. Bo popravil vse negativne ocene.

Nazaj