Slovenščina

Opis vsebin

September:
Slovnica. Raba jezikovnih priročnikov. Velika in mala začetnica.
Književnost. Pisani in ustni jezik. Pisana besedila so sestavni del književnosti. Le-ta obsega vezane besede (verze, od tod poezija) in nevezane besede (proza). Po vsebini je knjižni tekst zelo različen, od filozofskih razprav do preprostega poročila.
Oktober:
Slovnica. Oblikoslovje. Samostalniška beseda. Vloga samostalniške besede v stavku. Samostalnik. Ponavljanje in utrjevanje, tudi s pisnimi vajami.
Književnost. Literarna teorija. Vrednotenje književnosti. Časovni trak slovenske književnosti.
November:
Slovnica.Oblikovne lastnosti samostalnika. Spol. Število. Sklon. Sklanjatev.
Lastna imena. Osebna imena.
Književnost. Mitologija in ljudska književnost. Egipčanska književnost. Himna sončnemu božanstvu. Babilonsko-asirska književnost. Literarno teoretični pojmi: ep.
December:
Slovnica. Pridevniška beseda.
Knjževnost. Orientalske književnosti. Arabska književnost. Tisoč in ena noč. Biblija in Koran. Prilika ali parabola pri Izraelcih. Prilike iz Novega testamenta.
Januar:
Slovnica. Zaimek.
Antična književnost. Grška književnost. Starogrška lirika (Sapfo, Anakreon, Kalimah)
Februar in marec:
Slovnica. Glagol.
Književnost. Grška književnost. Starogrško pripovedništvo (Homer). Starogrška dramatika (Sofokles, Aristofan), Aristotel.
April:
Slovnica. Glagol.
Književnost. Rimska književnost (Horacij, Katul, Vergil, Petronij).
Maj in junij:
Slovnica. Nepregibne besedne vrste.
Književnost. Srednjeveška književnost (verska in plemiška književnost).

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak bo pozitiven, če bo njegovo poznavanje vseh vsebin vsaj zadostno

Nazaj