SLOVENŠČINA

Opis vsebin

1. U.E. (12 ur): Ovidove Metamorfoze. Srednjeveška literatura, epika in lirika: Roman o Tristanu in Izoldi, trubadurska lirika, Vsemogočna Fortuna. 2.U.E. (8 ur): ponavljanje besednih vrst, stavčni členi. 3.U.E. (12 ur): Književnost: Renesansa: Cervantes, Shakespeare. 4.U.E. (12 ur): vrste podredja (določanje odvisnikov). Raba vejice. 5.U.E. (8 ur): Književnost: dramatika klasicizma (Moliere, Goethe). 6.U.E. (12 ur): vrste priredja. 7.U.E. (12 ur): Lirika med klasicizmom in romantiko; poetika romantike. 8.U.E. (12 ur): Roman od razsvetljenstva do realizma (Gulliverjeva potovanja, Notredamski zvonar, Madame Bovary, Zločin in kazen). 9.U.E. (4 ure): Primer realizma v dramatiki: Ibsenova "Nora". 10.U.E. (8 ur): smeri fin-de-siecla v literaturi.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

zna pisno in ustno pravilno izražati svoje misli, prepoznati glavne vsebinske in slogovne značilnosti literarnih besedil. osvojiti osnovne pojme na področju literature, prepoznati skladenjske značilnosti povedi.

Nazaj