SLOVENŠČINA

Opis vsebin

September-oktober:
1) Jezik.pouk: Ponavljanje besednih vrst. Stavčni členi.
2) Književnost: Antika (grška književnost: Sapfo, grška tragedija)
November-december:
3) Jezik.pouk: vrste priredja.
4) Književnost: Rimska književnost: Katul, Horac in Petronijev Satirikon. Srednjeveška književnost: Vsemogočna Fortuna, romanca Ljubezen silnejša od smrti.
Januar:
5) Jezik. pouk: vrste priredja
6) Književnost: Renesansa: Don Kihot, Shakespearova drama Hamlet. Klasicizem in razsvetljenstvo: Poučna in "servisna" literatura: (Moliere). Goethejev Faust med slo po znanju in slo po življenju
Februar-marec:
7) Jezik. pouk: Podredje (vrste odvisnikov).
Poljudnoznanstveni članek.
8) Književnost: Roman med evropsko romantiko in realizmom ( Viharni vrh, Madame Bovary, Zločin in kazen).
April:
9) Jezik.pouk: Raba končnih in nekončnih ločil v slovenskem jeziku.
10) Nove struje fin de siecla.
Maj, začetek junija:
11) Jezik.pouk: Utrjevanje predelane snovi.
12) Uporniški duh in nemir v predvojnem času (Baudlaire, Lorca, Cankar, Kosovel)

V teku celega šolskega leta bomo spoznavali retorične figure in trope, ki vrednotijo in karakterizirajo slog posameznih pisateljev in pesnikov.V ta namen bom dijakom predstavila Queneaujeve Vaje v slogu, da se bodo še sami "pozabavali" z ustvarjanjem izvirnih besedil.
Skozi celo leto se bodo dijaki urili v pisanju interpretativnih - razlagalnih besedil (v obliki spisov) in ponavljali pravila slovenske slovnice.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

zadostno obvlada glavne predelane vsebine iz književnega in jezikovnega pouka, v teku šolskega leta je redno prinašal domače naloge, v teku šolskega leta je redno prinašal potrebno gradivo (zvezke, učbenike), v teku leta je pokazal napredke v sporazumevanju in odpravil hude jezikovne napake (raba sklonov, zapis besed, raba nedoločnika in namenilnika).

Nazaj