SLOVENŠČINA

Opis vsebin

September-oktober
1)Jezikovni pouk: pregibne besedne vrste, samostalnik in zaimek.

November- december
2) Književnost:
Ep o Gilgamešu;
Grški ep: Iliada.
Rimski ep: Eneida.
3) Jezikovni pouk:
Pregibne besedne vrste: pridevnik, zaimek.

Januar
4) Književnost:
Mit v literaturi: Ovid, Metamorfoze, Apulej, Amor in Psiha.
5) Jezikovni pouk: glagol.

Februar
6) Književnost:
Grška in rimska antična lirika: Sapfo, Svatovska pesem; Katul, Blagoslov ljubezni,Horac:Carpe diem.
7) Publicistično besedilo: intervju.

Marec-april
8) Književnost: Grška dramatika (Kralj Odip, Antigona).
9) Jezikovni pouk: nepregibne besedne vrste.

Maj, začetek junija:
Utrjevanje predelane snovi (vaje in govorni nastopi).

Skozi celo šolsko leto:
Vaje za pridobivanje besednega zaklada, odprava, besedoslovnih, oblikoslovnih, skladenjskih in drugih interferenčnih napak (za in nedoločnik ali namenilnik, raba nedoločnika in namenilnika, pov. svoj. zaimek, besedni red naslonk, pravopisne napake, raba morati - moči).
Po dogovoru s profesorjem bodo dijaki imeli govorne nastope (npr. poročilo o prebranem domačem čtivu).

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

zadostno obvlada poglavitne predelane vsebine iz književnega in jezikovnega pouka, v teku šolskega leta je redno prinašal domače naloge, v teku šolskega leta je redno prinašal potrebno gradivo (zvezke, učbenike), v teku leta je pokazal napredke v sporazumevanju in odpravil hude jezikovne napake (raba sklonov, zapis besed, raba nedoločnika in namenilnika).

Nazaj