Slovenščina

Opis vsebin

Književnost
September in oktober:
RENESANSA
- Oznaka obdobja;
- družbeno-, kulturno- in duhovnozgodovinske razmere v Italiji in v Evropi v 14., 15. in 16. stoletju; humanizem, vzpon meščanstva, odkritja, ustvarjalnost na drugih umetniških področjih; predstavniki;
- značilnosti renesančne književnosti; spojitev srednjeveških in antičnih tradicij v novodobne;
- glavni predstavniki in njihovo delo.
Literarnointerpretativne prvine:
- renesančne ideje in humanizem (občudovanje narave in harmonije stvarstva ter človekove telesne in duševne lepote, uživanje v čutnosti, poudarjanje svobodnega razuma in posameznika, občudovanje moči in oblasti):
- sonet (petrarkizem), novela, roman – parodija na viteške romane, elizabetinsko gledališče, renesančna tragedija, komedija;
zgradba novele in zbirke;
primerjava oseb: don Kihot, Sančo Pansa – idealizem, realizem v odnosu do sveta, tragikomičnost; drama kot besedna in gledališka stvaritev.
November in december:
BAROK IN KLASICIZEM
Oznaka obdobja:
- družbeno-, kulturno- in duhovnozgodovinske razmere v Evropi v 17. in 18. stoletju, utemeljitev absolutizma, utrjevanje plemstva, osamosvajanje meščanstva, francoska revolucija;
- časovna umestitev klasicizma in razsvetljenstva ter predromantike;
- predstavniki klasicizma in razsvetljenstva ter njihovo delo.
Pomen klasicizma in razsvetljenstva ter njegov vpliv na slovensko književnost in na razvoj nacionalnih književnosti v Evropi in njen pomen danes.
Literarnointerpretativne prvine:
- racionalizem, empirizem, zavračanje nazadnjaštva, razumnost, nasprotovanje zaostalosti, fanatizmu, predsodkom, nasilju;
- liki v klasicistični komediji, medčloveški odnosi, ljudomrzništvo …;
- vrste komičnosti;
- komedija nravi, roman.
Januar in februar:
KNJIŽEVNOST EVROPSKE PREDROMANTIKE IN ROMANTIKE
Oznaka obdobja:
- družbeno-, kulturno- in duhovnozgodovinske okoliščine: propadanje idej francoske revolucije, Evropa po Napoleonu, občutje ujetosti posameznika v »nelepo resničnost«, vpliv predromantike;
- časovna umestitev evropske in slovenske romantike, predstavniki.
Literarnointerpretativne prvine:
- razdvojenost subjekta med idealom in stvarnostjo, poudarjanje čustev, domišljije, zatekanje v preteklost, izjemni literarni junaki ipd.; - predromantično sentimentalno pripovedništvo, romantična lirsko-epska pesnitev, romantična lirika, zgodovinski roman, kratka pripoved s poudarjenimi čustvenimi in fantastičnimi sestavinami.
Pomen romantične književnosti danes (aktualizacije, medijske predstavitve, aktualnost romantičnega čutenja)
Marec in april:
EVROPSKI REALIZEM, FIN DE SIECLE
Evropska književnost med romantiko in realizmom
Oblike realizma
Naturalizem
Konec 19. stoletja; odpor proti stvarnosti, realizmu in naturalizmu
Vpliv filozofije (Nietzsche, Schopenhauer, Bergson)
Nove smeri
Maj in junij:
KNJIŽEVNOST 20. STOLETJA
Oznaka obdobja:
Revolucije, vojne, hiter razvoj tehnologije in znanosti
Izmi

Jezik
September in oktober:
Oblikoslovje (ponavljanje)
November:
Skladnja
Enostavčne, večstavčne, razdružene povedi.
Stavčni členi.
December in januar:
Podredno in priredno zložene povedi.
Februar, marec, april, maj, junij:
Pravopisna pravila

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak bo pozitiven, če bo njegovo poznavanje vseh vsebin vsaj zadostno

Nazaj