Slovenščina

Opis vsebin

Slovenska romantika. Prešernove Poezije. (15 ur v oktobru)

Evropski realizem in naturalizem.(10 ur v novembru).

Med romantiko in relizmom na Slovenskem. Družbeno in kulturnozgodovinski okvir. Značilnosti obdobja. Literarni programi. Kulturno in literarnozgodovinski okvir, predstavniki, smeri. Pomen obdobja za nacionalno-kulturni razvoj. (15 ur v decembru).

Pesništvo med romantiko in realizmom. Motivi in ideje. Oblika. Simon Jenko in postromantika: obraz kot pesniška vrsta. Podobe v posameznih obrazih. Jenko in Heine. Stritarjeva poezija in evropski vplivi. Simon Gregorčič: refleksivna pesem, prvine psalma. Gregorčič in Schiller. Anton Aškerc: epske in dramatske prvine. (15 ur v januarju-februarju).

Razvoj slovenskega zgodovinskega romana. Scottovi vplivi na Jurčičeve historične tekste. Tavčarjeva Visoška kronika. Vpliv Sienkiewicza na Finžgarjev roman Pod svobodnim soncem. (15 ur v marcu-aprilu).

Krajša pripovedna proza in značajevka: Levstik, Jurčič, trivialna povest, mladinska povest. Trdina, Erjavec, Mencinger. Pomen Levstikovega popotovanja iz Litije do Čateža. Levstik kot potopisec. Martin Krpan in Andersen. Značajevke: Fran Erjavec, Simon Jenko, Josip Jurčič. Tavčar in vaška zgodba. Vaška zgodba po letu 1900: Finžgar. (10 ur v maju).

Evropska nova romantika, dekadenca, simbolizem. Slovenska moderna. Družbeno in kulturnozgodovinski okvir in pomen za nacionalni in kulturni razvoj. Glavni predstavniki in sopotniki. (10 ur v maju-juniju).

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Bo zadostno poznal učne vsebine. Njegovo besedišče bo ustrezno. Bo sodeloval in se zanimal za snov. Bo popravil vse negativne ocene.

Nazaj