Slovenščina

Opis vsebin

Srednji vek: evropska srednjeveška književnost. Poglavitna dela in glavne zvrsti slovenskega pismenstva. Brižinski spomeniki. Rateški in Celovški rokopis. Stiški rokopis. Druga srednjeveška besedila v slovenščini. Ljudsko slovstvo: izvor, motivi, snov. Primerjava z antičnimi vzorci. Besedna umetnost: figure, tropi. (15 ur v septembru-novembru).

Humanizem in renesansa: slovenska reformacija in Evropa. Protestantski pisci. (10 ur v decembru in januarju).

Protireformacija in barok na Slovenskem: nabožno slovstvo, razcvet znanosti. (15 ur v februarju-marcu).

Razsvetljenstvo na Slovenskem, začetek posvetne književnosti, prerodna prizadevanja. Začetki slovenske dramatike. Linhart, Zois, Vodnik. Vodnik in Horac. Vodnik in anakreontika. (15 ur v aprilu).

Predromantika in romantika v Evropi. Romantika na Slovenskem: mlajši in starejši rod romantikov. Predstavniki kulturnega življenja in njihov pomen za slovenski kulturni in narodni razvoj. Prešeren in motiv pesniškega poslanstva. Prešeren in rimska poezija. Vplivi Properca, Horaca, Ovida in Vergila v Prešernovi liriki. Prešeren in Petrarca. Dante in Prešeren. Ariosto in Tasso v Prešernovem delu. Vplivi predromantičnih in romantičnih pesnikov v Prešernovem delu. Prešeren v spominih svojih sodobnikov. Prešernove Poezije. (15 ur v maju).

Sporočanje, besedni pouk, slovnica, branje časopisov idr. (30 ur skozi celo leto).  

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Bo zadostno poznal učno vsebino. Njegovo besedišče bo ustrezno. Bo sodeloval in se zanimal za snov. Bo popravil vse negativne ocene.

Nazaj