SLOVENŠČINA

Opis vsebin

September-oktober:
1) Jezik.pouk: Ponavljanje besednih vrst.
2) Književnost: srednjeveška književnost: Vsemogočna Fortuna, Roman o Tristanu in Izoldi, romanca Ljubezen silnejša od smrti, Balada o obešencih.
November-december:
3) Jezik.pouk: Stavčni členi, vrste priredja.
4) Književnost: Renesansa: Don Kihot, Kovičeva pesem Don Kihot. Shakespearovi soneti in drama Hamlet.
Januar:
5) Književnost: Klasicizem in razsvetljenstvo: Poučna in "servisna" literatura: satira v francoski komediji (Moliere in Beaumarchais). Goethejev Faust med slo po znanju in slo po življenju
Februar-marec:
6) Jezik. pouk: Podredje (vrste odvisnikov).
Poljudnoznanstveni članek.
7) Književnost: Roman med evropsko romantiko in realizmom ( Viharni vrh, Madame Bovary, Zločin in kazen).
April:
8) Jezik.pouk: Raba končnih in nekončnih ločil v slovenskem jeziku.
9) Nove struje fin de siecla.
Maj, začetek junija:
8) Jezik.pouk: Utrjevanje predelane snovi.
9) Uporniški duh in nemir v predvojnem času (Baudlaire, Lorca, Cankar, Kosovel)

V teku celega šolskega leta bomo spoznavali retorične figure in trope, ki vrednotijo in karakterizirajo slog posameznih pisateljev in pesnikov. V ta namen bom dijakom predstavila Queneaujeve Vaje v slogu, da se bodo še sami "pozabavali" z ustvarjanjem izvirnih besedil.
Skozi celo leto se bodo dijaki vadili v pisanju interpretativnih - razlagalnih besedil (v obliki spisov) in ponavljali pravila slovenske slovnice.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

zadostno obvlada predelane vsebine iz književnega in jezikovnega pouka, v teku šolskega leta je redno prinašal domače naloge, v teku šolskega leta je redno prinašal potrebščine (zvezke, učbenike), v teku leta je pokazal napredke v sporazumevanju in odpravil hude jezikovne napake (raba sklonov, zapis besed, raba nedoločnika in namenilnika).

Nazaj