RISANJE IN ZGODOVINA UMETNOSTI

Opis vsebin

-Starokrščanska in bizantinska umetnost -ortogonalne projekcije likov / september/oktober -Srednjeveška umetnost ( Longobardi, otonska in karolinška renesansa ) -ortogonalne projekcije osnovnih geometrijskih teles / november/december -Romanika, islamska umetnost -ortogonalne projekcije zasukanih geometrijskih teles / januar/februar, marec Gotika -ortogonalne projekcije skupnih geometrijskih teles, ortogonalne projekcije teles, ki niso vzporedna nobeni projekcijski ravnini / april/maj pregledovanje izdelkov in proste risbe / junij"

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Pozna osnovne pojme učne snovi, besedni zaklad je omejen. Znanje je fotografsko , sposobnost po povezovanju je pomanjkljiva. Podajanje ni povsem samostojno. Tehnične risbe so oddane v roku, vaje so izvedene pravilno.

Nazaj