NARAVOSLOVJE

Opis vsebin

SEPTEMBER-OKTOBER: TERENSKI POUK IZ BOTANIKE Prepoznavanje značilnih alpskih, okoljskih in kraško-sredozemskih grmovnic in drevesnic. OKTOBER-NOVEMBER: UVOD V KEMIJO Osnovni pojmi: snov, masa, teža, prostornina. Kemijske lastnosti snovi: reaktivnost (gorljivost, vnetljivost, eksplozivnost). Fizikalne lastnosti snovi: barva, vonj, trdnost, gostota, viskoznost, elektroprevodnost, magnetne lastnosti, agregatno stanje, temperature tališča in vrelišča. Prehodi med agregatnimi stanji; enota za temperaturo. Delitev snovi: čiste snovi (elementi in spojine) in zmesi. Poimenovanje in zapis elementov. Gradniki elementov: atomi in molekule. Razlika med molekulami spojin in molekulami elementov. Pravila pisanja kemijskih zapisov. Kemijski inventar. Varnost pri delu v laboratoriju. Oznake za nevarnost. NOVEMBER-DECEMBER-JANUAR: DELCI SNOVI Delci v atomu, vrstno in masno število, izotopi, relativna atomska masa, ioni, elektronska ovojnica, ionizacijska energija, atomski in ionski polmeri. JANUAR-FEBRUAR: POVEZOVANJE DELCEV Poimenovanje binarnih spojin; molekule elementov in agregatna stanja. Ionska in kovalentna vez, struktura molekul, elektronegativnost elementov, polarnost spojin. Molekulske vezi. Lastnosti in zgradba trdnih snovi. MAREC-APRIL: ZUNANJI PREOBLIKOVALNI PROCESI ZEMELJSKEGA POVRŠJA Uvod v geografijo; zunanje sile in preoblikovalni procesi; ledeniško, rečno, kraško, vetrno in obalno površje. MAJ-JUNIJ: PRST Nastanek, lastnosti in tipi prsti. HIDROSFERA Sestava hidrosfere in kroženje vode, površinske in podzemne vode; okoljski problem voda in pomen voda za človeka.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

pozna temeljne vsebine in zna reševati preprostejše vaje iz vsake učne enote. Podajanje je lahko poenostavljeno, a v osnovi mora biti pravilno.

Nazaj