NARAVOSLOVJE

Opis vsebin

SEPTEMBER-OKTOBER:

TERENSKI POUK IZ BOTANIKE
Prepoznavanje značilnih alpskih, okoljskih in kraško-sredozemskih grmovnic in drevesnic

OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER:

UVOD V KEMIJO
Osnovni pojmi: snov, masa, teža, prostornina. Kemijske lastnosti snovi: reaktivnost (gorljivost, vnetljivost, eksplozivnost). Fizikalne lastnosti snovi: barva, vonj, trdnost, gostota, viskoznost, elektroprevodnost, magnetne lastnosti, agregatno stanje, temperature tališča in vrelišča. Prehodi med agregatnimi stanji; enota za temperaturo. Delitev snovi: čiste snovi (elementi in spojine)in zmesi. Poimenovanje in zapis elementov. Gradniki elementov: atomi in molecule. Razlika med molekulami spojin in molekulami elementov.Pravila pisanja kemijskih zapisov. Kemijski inventar. Varnost pri delu v laboratoriju. Oznake za nevarnost.

LABORATORIJ
Prehodi med agregatnimi stanji snovi. Metode ločevanja zmesi: dekantiranje, filtracija, sejanje, ločevanje na osnovi magnetnih značilnosti, ločevanje z lijem ločnikom, destilacija, kristalizacija, sublimacija, centrifugiranje, kromatografija. Merjenje gostote snovi.

DECEMBER-JANUAR:

DELCI SNOVI
Delci v atomu, vrstno in masno število, izotopi, relativna atomska masa, ioni, elektronska ovojnica, ionizacijska energija, atomski in ionski polmeri.

LABORATORIJ
Plamenska analiza elementov

JANUAR-FEBRUAR:

POVEZOVANJE DELCEV
Poimenovanje binarnih spojin; molekule elementov in agregatna stanja. Ionska in kovalentna vez, struktura molekul, elektronegativnost elementov, polarnost spojin. Molekulske vezi. Lastnosti in zgradba trdnih snovi.

MAREC:

ZUNANJI PREOBLIKOVALNI PROCESI ZEMELJSKEGA POVRŠJA
Uvod v geografijo; zunanje sile in preoblikovalni procesi; ledeniško, rečno, kraško, vetrno in obalno površje.

APRIL:

PRST
Nastanek, lastnosti in tipi prsti.

HIDROSFERA
Sestava hidrosfere in kroženje vode, površinske in podzemne vode; okoljski problem voda in pomen voda za človeka.

MAJ-JUNIJ:

ZEMLJA V OSONČJU
Osončje, nebesna krogla, Zemlja, Oblika Zemlje, osnovne geometrijske lastnosti Zemlje, geografske koordinate, orientacija, azimut, zemeljska rotacija, časovni pasovi, datumska meja, zemeljska revolucija, ekliptika in zodiak, astronomski pasovi, kroženje Lune, Lunine mene, Lunin in Sončev mrk.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

pozna temeljne vsebine in zna reševati preprostejše vaje iz vsake učne enote. Podajanje je lahko poenostavljeno, a v osnovi mora biti pravilno.

Nazaj