NARAVOSLOVJE: NARAVOSLOVNE VEDE, KEMIJA IN BIOLOGIJA

Opis vsebin

Relativna atomska masa, relativna molekulska masa in molska masa, množina snovi in mol. (11 ur) Raztopine, masni delež, množinska in masna koncentracija, priprava raztopin. (9 ur) Kemijski plinski zakoni. Kemijske reakcije in energija. (8 ur) Potek kemijskih reakcije: hitrost in kemijsko ravnotežje. (6 ur) Ravnotežja v vodnih raztopinah: kisline, baze in soli, protolitske reakcije, pH, nevtralizacija. (10 ur) Reakcije oksidacije in redukcije: urejanje enačb oksidacije in redukcije, Galvanski člen, elektroliza. (10 ur) Notranja zgradba Zemlje, kamnine, potresi in vulkani. (6 ur) Anabolni in katabolni procesi: celično dihanje in fotosinteza. (6 ur)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bodo pozitivno ocenjene vse predelane vsebine predstavljene v učnih enotah.

Nazaj