NARAVOSLOVJE: NARAVOSLOVNE VEDE, KEMIJA IN BIOLOGIJA.

Opis vsebin

Astronomija: Vesolje, Big bang, galaksije, Osončje: Sonce, planeti (notranji in zunanji) in druga telesa, nebularna teorija. (12 ur) Luna in Zemlja: Zemljine sfere (atmosfera, hidrosfera, geosfera in biosfera). Oblika in velikost Zemlje, rotacija in revolucija Zemlje, časovni pasovi. Luna in lunine mene. Sončni in lunini mrki. (8 ur) Atmosfera: Sestava in pomen ozračja, podnebje, vreme, zračni tlak. Tipi podnebja. Onesnaženje zraka, ozonska luknja in učinek tople grede. Hidrosfera: hidrološki cikel, osnovni mehanizmi. Sladke vode in morja. Onesnaževanje vode. (10 ur) Zunanji oblikovalni procesi: preperevanje, odnašanje, erozija in akumulacija. Rečno, ledeniško, kraško, obalno in vetrno površje. (8 ur) Pomen kemije v življenju. Snov. Fizikalna merjenja, gostota in agregatna stanja snovi. Zmesi in čiste snovi. Raztopine, suspenzije in emulzije. Ločevanje zmesi. (8 ur) Struktura atoma, izotopi, ioni. Relativna atomska masa, relativna molekulska masa in molska masa, periodni sistem elementov. Kemijske formule in nomenklatura molekul.(10 ur) Množina snovi in mol Kemijski plinski zakoni. Kemijske reakcije in energija. (10 ur)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bodo pozitivno ocenjene vse predelane vsebine predstavljene v učnih enotah.

Nazaj