NARAVOSLOVJE: NARAVOSLOVNE VEDE, KEMIJA IN BIOLOGIJA

Opis vsebin

Organske spojine; ogljikovodiki: alkani, alkeni in alkini in ciklične spojine. Nafta in predelava nafte in njeni derivati. Gorenje ogljikovodikov, Izomerija: strukturna (verižna, položajna in funkcionalna izomerija) in stereoizomerija (geometrijska in optična izomerija). (10 ur) Alkoholi. Aldehidi in ketoni, karboksilne kisline. Etri in estri. Dušikove organske spojine. Imenovanje kisikovih organskih spojin. Fizikalne lastnosti kisikovih organskih spojin. Funkcionalna izomerija. (8 ur) Ogljikovi hidrati: monosaharidi, disaharidi in polisaharidi. Optična izomerija. Lipidi: zgradba triacilglicerolov, voski in mila. Aminokisline in beljakovine. Nukleinske kisline: DNA in RNA. (10 ur) Izražanje genov: sinteza beljakovin, regulacija izražanja genov. Mutacije in mutageni dejavniki. (8 ur) Molekularna genetika: gensko spremenjeni organizmi, kloniranje, genski potencial, matične celice in tkivno inženirstvo, genska terapija, genska tehnologija , varnost in etika. (11 ur) Trajnostni razvoj: agenda 2030, vreme in podnebje; podnebne spremembe: globalno segrevanje ozračja, človeške dejavnosti in globalno segrevanje, podnebne spremembe in biotska raznovrstnost. (9 ur) Notranja zgradba Zemlje: jedro, plašč in skorja; astenosfera in litosfera. Wegenerjeva teorija o premikanju celi, dokazi Wegenerjeve teorije. Teorija o tektoniki plošč: razmikanje, primikanje: subdukcija in kolizija; drsenje litosferskih plošč. (10 ur)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bodo pozitivno ocenjene vse predelane vsebine predstavljene v učnih enotah.

Nazaj