NARAVOSLOVJE: NARAVOSLOVNE VEDE, KEMIJA IN BIOLOGIJA

Opis vsebin

Kemijske formule in nomenklatura molekul. Kvantna števila, kemijska vez. Ionska, kovinska in kovalentna vez ter vodikova vez. (11 ur) Kemijski plinski zakoni. Kemijske reakcije in energija. (8 ur) Raztopine, množinska in masna koncentracija, priprava raztopin. (9 ur) Potek kemijskih reakcije: hitrost in kemijsko ravnotežje. (6 ur) Ravnotežja v vodnih raztopinah: kisline, baze in soli, protolitske reakcije, pH, nevtralizacija. (10 ur) Reakcije oksidacije in redukcije: urejanje enačb oksidacije in redukcije, Galvanski člen, elektroliza. (10 ur) Anabolni in katabolni procesi: celično dihanje in fotosinteza. (6 ur) Človeško telo: transport snovi: krvožilni in limfatični sistem. (6 ur)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bodo pozitivno ocenjene vse predelane vsebine predstavljene v učnih enotah.

Nazaj