NARAVOSLOVJE: NARAVOSLOVNE VEDE, KEMIJA IN BIOLOGIJA

Opis vsebin

Kemijske formule in nomenklatura molekul. Kvantna števila, kemijska vez. Ionska, kovinska in kovalentna vez ter vodikova vez (11 ur) Kemijski plinski zakoni. Kemijske reakcije in energija. (8ur) Raztopine, množinska in masna koncentracija, priprava raztopin. (9ur) Astronomija: Vesolje, Big bang, galaksije, Osončje: Sonce, planeti (notranji in zunanji) in druga telesa, nebularna teorija. (12 ur) Luna in Zemlja: Zemljine sfere (atmosfera, hidrosfera, geosfera in biosfera). Oblika in velikost Zemlje, rotacija in revolucija Zemlje, časovni pasovi. Luna in lunine mene. Sončni in lunini mrki. (8 ur) Atmosfera: Sestava in pomen ozračja, podnebje, vreme, zračni tlak. Tipi podnebja. Onesnaženje zraka, ozonska luknja in učinek tople grede. Hidrosfera: hidrološki cikel, osnovni mehanizmi. Sladke vode in morja. Onesnaževanje vode. (10 ur) Zunanji oblikovalni procesi: preperevanje, odnašanje, erozija in akumulacija. Rečno, ledeniško, kraško, obalno in vetrno površje. (8 ur)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bodo pozitivno ocenjene vse predelane vsebine predstavljene v učnih enotah.

Nazaj